3.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 228/13


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 883/2011

z 25. augusta 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 25/2009 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2008/32)

(ECB/2011/12)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na článok 5 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 5 ods.1 a článok 6 ods. 4,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (3), umožnila právnickým osobám vydávať elektronické peniaze bez toho, aby museli získať postavenie úverových inštitúcií.

(2)

Následkom toho, ako aj na účely pokračovania v zbere štatistických údajov v rámci sektora peňažných finančných inštitúcií (PFI) o inštitúciách elektronického peňažníctva, ktoré sú z rozhodujúcej časti zapojené do finančného sprostredkovania vo forme vydávania elektronických peňazí, je potrebné upraviť vymedzenie pojmu PFI a následne aktualizovať aj vymedzenie pojmov „inštitúcia elektronického peňažníctva“ a „elektronické peniaze“ v tomto nariadení. Inštitúcie elektronického peňažníctva v sektore PFI by sa mali klasifikovať do kategórie „iné PFI“.

(3)

Následkom zmien vymedzenia pojmu inštitúcie elektronického peňažníctva a požiadaviek, ktoré sa na ňu vzťahujú podľa smernice 2009/110/ES, sa ustanovenia nariadenia Európskej centrálnej banky (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) (4) o udeľovaní výnimiek inštitúciám elektronického peňažníctva z požiadaviek na vykazovanie stali obsoletnými, a preto by sa príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) mali vypustiť.

(4)

Cieľom usmernení o spoločnej definícii európskych fondov peňažného trhu (FPT), ktoré 19. mája 2010 vydal Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR), ktorý bol predchodcom Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, je zlepšiť ochranu investorov tým, že sa stanovia kritériá, ktorými sa má riadiť každý fond, ktorý chce pôsobiť na trhu ako FPT, a slúžiť ako odporúčanie pre európskych národných zákonodarcov na účely dohľadu. V tejto súvislosti je vhodné zaviesť do nariadenia (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) zodpovedajúce nové identifikačné kritériá pre FPT na účely štatistiky Európskeho systému centrálnych bánk tak, aby bola skupina FPT v súlade s identifikačnými kritériami, ktoré by sa podľa očakávania mali uplatňovať podľa vyššie uvedených usmernení CESR na účely dohľadu. Cieľom tejto zmeny je zároveň zvýšiť transparentnosť trhu a uľahčiť vykazovanie zo strany správcovských spoločností za jednotlivé fondy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Prvá zarážka sa nahrádza takto:

„—

‚peňažnou finančnou inštitúciou‘(PFI) sa rozumie rezidentský subjekt, ktorý patrí do niektorého z týchto sektorov:

i)

centrálne banky;

ii)

úverové inštitúcie vymedzené v článku 4 ods. 1 smernice 2006/48/ES;

iii)

iné PFI, t.j. 1. iné finančné inštitúcie, ktorých podnikateľskou činnosťou je i) prijímanie vkladov a/alebo blízkych náhrad vkladov od subjektov iných ako PFI a ii) poskytovanie úverov a/alebo investovanie do cenných papierov na svoj vlastný účet aspoň z ekonomického hľadiska, alebo 2. také inštitúcie elektronického peňažníctva, ktoré sú z rozhodujúcej časti zapojené do finančného sprostredkovania vo forme vydávania elektronických peňazí;

iv)

fondy peňažného trhu (FPT) vymedzené v článku 1a.

Pokiaľ ide o kritérium podľa bodu iii) bodu 1 podbodu i), stupeň zameniteľnosti medzi nástrojmi vydanými inými PFI a vkladmi uloženými v úverových inštitúciách je rozhodujúci pre ich klasifikáciu ako PFI za predpokladu, že spĺňajú kritérium podľa bodu iii) bodu 1 podbodu ii),“.

b)

Ôsma zarážka sa nahrádza takto:

„—

‚inštitúciou elektronického peňažníctva‘ a ‚elektronickými peniazmi‘ sa rozumejú inštitúcia elektronického peňažníctva a elektronické peniaze v zmysle článku 2 ods. 1 a článku 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES, (5).

2.

Vkladá sa tento článok 1a, ktorý znie:

„Článok 1a

Identifikácia FPT

Na účely tohto právneho aktu sa za FPT považujú tie podniky kolektívneho investovania, ktoré spĺňajú všetky nasledovné kritériá:

a)

ich investičným cieľom je udržať istinu fondu a zabezpečiť výnos porovnateľný s úrokovými sadzbami nástrojov peňažného trhu;

b)

investujú do nástrojov peňažného trhu, ktoré spĺňajú kritériá pre nástroje peňažného trhu stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (6), alebo do vkladov v úverových inštitúciách, alebo prípadne zabezpečia, že likvidita a ocenenie portfólia, do ktorého investujú, sa hodnotí na rovnocennom základe;

c)

zabezpečia, že nástroje peňažného trhu, do ktorých investujú, majú vysokú kvalitu určenú správcovskou spoločnosťou. Kvalita nástroja peňažného trhu sa posudzuje okrem iného na základe týchto faktorov:

kreditnej kvality nástroja peňažného trhu,

charakteru triedy aktív, ktorú nástroj peňažného trhu reprezentuje,

v prípade štruktúrovaných finančných nástrojov na základe prevádzkového rizika a rizika zmluvnej strany, ktoré je vlastné štruktúrovaným finančným transakciám,

profilu likvidity;

d)

zabezpečia, že vážená priemerná splatnosť ich portfólia je maximálne šesť mesiacov a vážená priemerná životnosť ich portfólia je maximálne dvanásť mesiacov;

e)

uskutočňujú denný výpočet čistej hodnoty aktív a výpočet ceny svojich akcií/podielových listov a umožňujú denné upisovanie a vyplácanie akcií/podielových listov;

f)

obmedzujú svoje investovanie do tých cenných papierov, ktorých zostatková splatnosť do dňa právneho splatenia je maximálne dva roky, za predpokladu, že zostatkové obdobie do dňa ďalšej zmeny úrokovej sadzby je maximálne 397 dní, pričom u cenných papierov s pohyblivou úrokovou sadzbou by sa sadzba mala zmeniť na úrokovú sadzbu peňažného trhu alebo na index;

g)

obmedzujú investovanie do iných podnikov kolektívneho investovania na tie, ktoré sú v súlade s vymedzením pojmu FPT;

h)

nevystavujú sa priamo alebo nepriamo riziku majetkových účastí alebo komodít vrátane použitia derivátov, ktoré sa využívajú iba v súlade s investičnou stratégiou fondu na peňažnom trhu. Deriváty, s ktorými je späté devízové riziko, sa môžu používať iba na účely zabezpečenia. Investovanie do cenných papierov denominovaných v iných ako referenčných menách je povolené za predpokladu, že menové riziko je plne zabezpečené;

i)

majú buď stálu, alebo pohyblivú čistú hodnotu aktív.

3.

V článku 8 sa vypúšťa odsek 4.

4.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 tohto nariadenia, sa oddiel 2 v časti 1 prílohy I sa nahrádza takto:

Oddiel 2:     Špecifikácie identifikačných kritérií FPT

Na účely článku 1a tohto nariadenia:

a)

nástroje peňažného trhu sa považujú za nástroje s vysokou kreditnou kvalitou, ak im každá uznávaná ratingová agentúra, ktorá hodnotila tieto nástroje, udelila jeden z dvoch najvyšších možných krátkodobých úverových ratingov, alebo v prípade, ak sa nástroje nehodnotia, majú kvalitu rovnocennú kvalite stanovenej v rámci interného ratingového procesu správcovskej spoločnosti. Ak uznávaná ratingová agentúra rozdeľuje svoj najvyšší krátkodobý rating do dvoch kategórií, tieto dva ratingy sa považujú za jednu kategóriu a tým za najvyšší možný rating;

b)

fond peňažného trhu môže, ako výnimku z požiadaviek v písmene a), držať nástroje verejnej emisie, ktorá dosahuje minimálne kvalitu investičného stupňa pričom ‚verejná emisia‘ znamená nástroje peňažného trhu vydané alebo garantované ústredným, regionálnym alebo miestnym orgánom alebo centrálnou bankou členského štátu, ECB, Európskou úniou alebo Európskou investičnou bankou;

c)

pri výpočte váženej priemernej životnosti cenných papierov vrátane štrukturovaných finančných nástrojov sa výpočet životnosti zakladá na zostatkovej splatnosti do právneho splatenia nástrojov. Ak však finančný nástroj zahŕňa predajnú opciu, dátum uplatnenia opcie sa môže použiť namiesto právnej zostatkovej doby splatnosti iba vtedy, ak sú vždy splnené tieto podmienky:

predajnú opciu môže správcovská spoločnosť slobodne uplatniť k dátumu uplatnenia opcie,

realizačná cena predajnej opcie sa pohybuje tesne pri predpokladanej hodnote nástroja k nasledujúcemu dátumu uplatnenia opcie,

z investičnej stratégie FPT vyplýva, že opcia sa s vysokou pravdepodobnosťou uplatní k nasledujúcemu dátumu uplatnenia opcie;

d)

pri výpočte váženej priemernej životnosti a váženej priemernej splatnosti sa zohľadňuje vplyv finančných derivátov, vkladov a metód efektívneho riadenia portfólia;

e)

‚váženou priemernou splatnosťou‘ sa rozumie vážený priemer doby splatnosti všetkých podkladových cenných papierov vo fonde, ktorý odráža jednotlivé podiely v každom nástroji, za predpokladu, že doba splatnosti nástroja s pohyblivou úrokovou sadzbou je čas zostávajúci do ďalšej zmeny úrokovej sadzby na úrokovú sadzbu peňažného trhu a nie zostávajúci čas, počas ktorého musí byť splatená menovitá hodnota cenného papiera. V praxi sa vážená priemerná splatnosť používa na meranie citlivosti FPT na meniace sa úrokové sadzby na peňažnom trhu;

f)

‚váženou priemernou životnosťou‘ sa rozumie vážený priemer zostávajúcej doby splatnosti každého cenného papiera držaného vo fonde, to znamená doba, pred uplynutím ktorej je istina splatená v plnej výške bez ohľadu na úrok a diskont. Na rozdiel od výpočtu váženej priemernej splatnosti neumožňuje výpočet váženej priemernej životnosti cenných papierov s pohyblivou úrokovou sadzbou a štruktúrovaných finančných nástrojov používať obdobie zostávajúce do ďalšej zmeny úrokovej sadzby a namiesto toho používa len stanovenú konečnú splatnosť cenného papiera. Vážená priemerná životnosť sa používa na meranie úverového rizika, pretože čím dlhšie je obdobie do splatenia istiny, tým väčšie je úverové riziko. Vážená priemerná životnosť sa tiež používa na obmedzenie rizika likvidity;

g)

‚nástrojmi peňažného trhu‘ sa rozumejú nástroje, ktoré sa zvyčajne obchodujú na peňažnom trhu a majú hodnotu, ktorú je možné kedykoľvek presne stanoviť;

h)

‚správcovskou spoločnosťou‘ sa rozumie spoločnosť, ktorej bežnou činnosťou je správa portfólia FPT.“

Článok 2

Prechodné ustanovenia

Národné centrálne banky môžu naďalej zbierať štatistické informácie podľa nariadenia (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) od FPT, ktoré sú rezidentmi v ich členských štátoch, identifikovaných v súlade s pôvodným znením oddielu 2 časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) najneskôr do 31. januáru 2012. Svoje rozhodnutie uplatňovať toto prechodné ustanovenie oznámia všetkým dotknutým FPT. Národné centrálne banky začnú zbierať štatistické informácie od FPT identifikovaných v súlade s článkom 1a nariadenia (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) najneskôr od 1. februára 2012.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 25. augusta 2011

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  K (2011) 5090 v konečnom znení.

(3)  Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2009, s. 14.

(5)  Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7.“

(6)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.“