3.9.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 228/13


REGULAMENTUL (UE) NR. 883/2011 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 25 august 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 25/2009 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2008/32)

(BCE/2011/12)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (3) a permis persoanelor juridice să emită monedă electronică fără a trebui să obțină statutul de instituție de credit.

(2)

În consecință, și în vederea continuării colectării de statistici în sectorul instituțiilor financiare monetare (IFM) cu privire la instituțiile emitente de monedă electronică a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară sub forma emiterii de monedă electronică, este necesar să se adapteze definiția IFM și, prin urmare, să se actualizeze și definițiile „instituție emitentă de monedă electronică” și „monedă electronică” din acest regulament. Instituțiile emitente de monedă electronică din sectorul IFM ar trebui clasificate în categoria „alte IFM”.

(3)

Modificările aduse definiției și cerințelor impuse instituțiilor emitente de monedă electronică în conformitate cu Directiva 2009/110/CE au determinat caducitatea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 25/2008 al Băncii Centrale Europene (BCE/2008/32) (4) referitoare la acordarea de derogări de la cerințele de raportare instituțiilor emitente de monedă electronică, și, prin urmare, respectivele dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 25/2008 (BCE/2008/32) ar trebui eliminate.

(4)

Orientările privind o definiție comună a fondurilor de piață monetară (FPM) europene emise la 19 mai 2010 de Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CESR), predecesorul Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, vizează îmbunătățirea protecției investitorilor, prin stabilirea unor criterii care să fie aplicate de orice fond care dorește să se poziționeze ca FPM, și au rol de recomandare pentru autoritățile naționale de reglementare din Uniunea Europeană în scopuri de supraveghere. În acest sens, este oportună introducerea în Regulamentul (CE) nr. 25/2008 (BCE/2008/32) a unor criterii de identificare noi pentru FPM în scopuri de statistică a Sistemului European al Băncilor Centrale, astfel încât populația FPM să respecte criteriile de identificare care ar trebui să se aplice în scopuri de supraveghere conform orientărilor CESR menționate mai sus. Totodată, această modificare are drept scop majorarea transparenței pieței și facilitarea raportărilor de gestiune privind fondurile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 25/2008 (BCE/2008/32) se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

«instituție financiară monetară» (IFM) înseamnă o întreprindere rezidentă care aparține oricăruia dintre următoarele sectoare:

(i)

bănci centrale;

(ii)

instituții de credit, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2006/48/CE;

(iii)

alte IFM, respectiv (1) alte instituții financiare a căror activitate constă în (i) atragerea de depozite și/sau de substitute apropiate pentru depozite de la acele entități care nu sunt IFM; și (ii) acordarea de credite și/sau efectuarea de investiții în titluri de valoare, pe cont propriu, cel puțin din punct de vedere economic; sau (2) instituții emitente de monedă electronică a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară sub forma emiterii de monedă electronică;

(iv)

fonduri de piață monetară (FPM), astfel cum sunt definite la articolul 1a.

În ceea ce privește criteriul prevăzut la punctul (iii) alineatul (1) subpunctul (i) de mai sus, gradul de substituibilitate între instrumentele emise de alte IFM și depozitele plasate la instituții de credit determină clasificarea acestora ca IFM, cu condiția îndeplinirii criteriului prevăzut la punctul (iii) alineatul (1) subpunctul (ii),”;

(b)

a opta liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

«instituție emitentă de monedă electronică» și «monedă electronică» înseamnă instituție emitentă de monedă electronică și monedă electronică astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele 1 și 2 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5),

2.

Se introduce următorul articol 1a:

„Articolul 1a

Identificarea FPM

În sensul prezentului act juridic, organismele de plasament colectiv care îndeplinesc toate criteriile următoare sunt tratate ca FPM, dacă:

(a)

urmăresc obiectivul de investiții de menținere a principalului fondului și de oferire a unui randament corespunzător ratei dobânzii instrumentelor de piață monetară;

(b)

investesc în instrumente de piață monetară care îndeplinesc criteriile pentru instrumente de piață monetară prevăzute în Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (6) sau în depozite constituite la instituții de credit ori, în mod alternativ, asigură evaluarea în condiții echivalente a lichidității și a valorii portofoliului în care investesc;

(c)

se asigură că instrumentele de piață monetară în care investesc sunt de înaltă calitate, astfel cum este aceasta determinată de societatea de administrare. Calitatea unui instrument de piață monetară este apreciată, printre altele, în baza următorilor factori:

calitatea creditului instrumentului de piață monetară,

natura categoriei de active reprezentate de instrumentul de piață monetară,

pentru instrumentele financiare structurate, riscul operațional și de contrapartidă inerent în tranzacția financiară structurată,

profilul de lichiditate;

(d)

se asigură că portofoliul lor are o scadență medie ponderată (weighted average maturity, WAM) de cel mult șase luni și o durată de viață medie ponderată (weighted average life, WAL) de cel mult 12 luni;

(e)

furnizează zilnic valoarea activului net (net asset value, NAV) și un calcul al prețului acțiunilor/unităților lor, și oferă zilnic posibilitatea subscrierii și răscumpărării de acțiuni/unități;

(f)

limitează investițiile în titluri de valoare la cele cu o scadență reziduală până la data de răscumpărare legală (legal redemption date) mai mică de sau egală cu doi ani, cu condiția ca timpul rămas până la următoarea dată de revizuire a ratei dobânzii (interest rate reset date) să fie mai mic de sau egal cu 397 de zile, dată la care titlurile de valoare cu rată variabilă ar trebui revizuite la o rată sau un index a/al pieței monetare;

(g)

limitează investițiile în alte organisme de plasament colectiv la cele care respectă definiția FPM;

(h)

nu își asumă riscuri directe sau indirecte față de titluri de participație sau materii prime, inclusiv prin instrumente derivate, și utilizează instrumente derivate numai în conformitate cu strategia de investiții pe piața monetară a fondului. Instrumentele derivate care generează un risc valutar pot fi utilizate numai pentru acoperirea riscului (hedging). Investițiile în titluri de valoare în alte monede decât moneda de bază sunt permise, cu condiția ca riscul valutar să fie acoperit în întregime;

(i)

au fie o NAV fluctuantă, fie o NAV constantă.

3.

La articolul 8 alineatul 4 se elimină.

4.

Fără a aduce atingere articolului 2 din prezentul regulament, în partea 1 din anexa I, secțiunea 2 se înlocuiește cu următorul text:

Secțiunea 2:     Specificații pentru criteriile de identificare ale FPM:

În sensul articolului 1a din prezentul regulament:

(a)

instrumentul de piață monetară este considerat ca având o înaltă calitate a creditului dacă i s-a acordat unul dintre cele mai înalte două ratinguri de credit pe termen scurt disponibile de către fiecare agenție de rating de credit recunoscută care a acordat un rating instrumentului sau, dacă instrumentul nu are rating, este apreciat a avea o calitate echivalentă în temeiul procesului intern de rating al societății de administrare. Atunci când o agenție de rating de credit recunoscută își împarte cel mai înalt rating pe termen scurt în două categorii, aceste două categorii sunt considerate o categorie unică și, prin urmare, cel mai înalt rating disponibil;

(b)

cu titlu de excepție de la cerința prevăzută la litera (a), fondul de piață monetară poate deține emisiuni suverane a căror calitate se încadrează cel puțin în categoria investiții, «emisiune suverană» însemnând instrumente de piață monetară emise sau garantate de o autoritate centrală, regională sau locală sau de o bancă centrală dintr-un stat membru, de BCE, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții;

(c)

la calcularea WAL pentru titluri de valoare, inclusiv instrumente financiare structurate, calcularea scadenței se bazează pe scadența reziduală până la răscumpărarea legală a instrumentelor. Cu toate acestea, atunci când un instrument financiar include o opțiune put, data exercitării opțiunii put poate fi utilizată în locul scadenței reziduale legale, numai dacă toate condițiile următoare sunt îndeplinite permanent:

opțiunea put poate fi exercitată în mod liber de societatea de administrare la data de exercitare a acesteia;

prețul de exercitare al opțiunii put rămâne apropiat de valoarea preconizată a instrumentului la următoarea dată de exercitare;

strategia de investiții a FPM presupune că există o probabilitate ridicată ca opțiunea să fie exercitată la următoarea dată de exercitare;

(d)

la calcularea WAL și WAM se ia în considerare impactul instrumentelor financiare derivate, al depozitelor și al tehnicilor de administrare eficientă de portofoliu;

(e)

«scadența medie ponderată» (weighted average maturity, WAM) înseamnă un indicator al intervalului mediu de timp până la scadență a tuturor titlurilor de valoare suport din fond, ponderate pentru a reflecta deținerile relative din fiecare instrument, presupunând că scadența unui instrument cu rată variabilă este mai degrabă intervalul de timp rămas până la următoarea revizuire a ratei dobânzii la rata pieței monetare, și nu intervalul de timp rămas până la data la care principalul titlului de valoare trebuie rambursat. În practică, WAM se utilizează pentru a determina sensibilitatea unui FPM la variațiile ratelor dobânzilor de pe piața monetară;

(f)

«durata de viață medie ponderată» (weighted average life, WAL) înseamnă media ponderată a scadenței reziduale a fiecărui titlu de valoare deținut într-un fond, reprezentând intervalul de timp până la data la care principalul este rambursat în întregime, fără a ține cont de dobândă și fără discont. Spre deosebire de calcularea WAM, calcularea WAL pentru titlurile de valoare cu rată variabilă și pentru instrumentele financiare structurate nu permite utilizarea datelor de revizuire a ratei dobânzii și utilizează în schimb doar scadența finală declarată a titlului de valoare. WAL se utilizează pentru a determina riscul de credit, acesta fiind cu atât mai ridicat cu cât este amânată mai mult rambursarea principalului. De asemenea, WAL se utilizează pentru limitarea riscului de lichiditate;

(g)

«instrumente de piață monetară» înseamnă instrumente tranzacționate în mod normal pe piața monetară, care sunt lichide și care au o valoare ce poate fi stabilită cu exactitate în orice moment;

(h)

«societate de administrare» înseamnă o societate a cărei activitate obișnuită constă în administrarea portofoliului unui FPM.”

Articolul 2

Dispoziție tranzitorie

Băncile centrale naționale (BCN) pot continua să colecteze informații statistice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 25/2008 (BCE/2008/32) de la FPM rezidente în statele membre ale acestora, identificate în conformitate cu fosta secțiune 2 a părții 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 25/2008 (BCE/2008/32), până cel târziu la 31 ianuarie 2012. Acestea comunică tuturor FPM avute în vedere decizia lor de a aplica prezenta dispoziție tranzitorie. BCN încep să colecteze informații statistice de la FPM identificate în conformitate cu articolul 1a din Regulamentul (CE) nr. 25/2008 (BCE/2008/32) cel târziu de la 1 februarie 2012.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 25 august 2011.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  C(2011) 5090 final.

(3)  JO L 267, 10.10.2009, p. 7.

(4)  JO L 15, 20.1.2009, p. 14.

(5)  JO L 267, 10.10.2009, p. 7.”

(6)  JO L 302, 17.11.2009, p. 32.”