3.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/13


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) NR 883/2011

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 25/2009 w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2008/32)

(EBC/2011/12)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając art. 5 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (3), zezwoliła osobom prawnym na emisję pieniądza elektronicznego bez potrzeby uzyskiwania statusu instytucji kredytowej.

(2)

Wskutek powyższego, jak również dla potrzeb dalszego zbierania statystyk w sektorze monetarnych instytucji finansowych (MIF) dotyczących instytucji pieniądza elektronicznego, których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe w postaci emisji pieniądza elektronicznego, konieczne jest dostosowanie definicji MIF, jak również aktualizacja definicji „instytucji pieniądza elektronicznego” i „pieniądza elektronicznego” w niniejszym rozporządzeniu. Instytucje pieniądza elektronicznego w ramach sektora MIF powinny być klasyfikowane w kategorii „inne MIF”.

(3)

Zmiany definicji instytucji pieniądza elektronicznego i stosowanych wobec nich wymogów dokonane w dyrektywie 2009/110/WE sprawiły, że przepisy rozporządzenia (WE) nr 25/2009 Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/32) (4) dotyczące przyznania instytucjom pieniądza elektronicznego wyłączeń od obowiązków sprawozdawczych stały się nieaktualne; odpowiednie przepisy rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32) powinny zatem zostać uchylone.

(4)

Wytyczne w sprawie wspólnej definicji europejskich funduszy rynku pieniężnego (FRP) wydane w dniu 19 maja 2010 r. przez Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR), poprzednika Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, mają na celu poprawę ochrony inwestorów przez określenie kryteriów do stosowania przez fundusze chcące występować w obrocie jako FRP oraz służą jako wzór dla celów nadzorczych dla europejskich ustawodawców krajowych. W świetle powyższego wskazane jest wprowadzenie do rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32) odpowiednich nowych kryteriów identyfikacyjnych dla FRP dla celów statystycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych, tak aby dostosować populację FRP do kryteriów identyfikacyjnych, które będą stosowane dla celów nadzorczych wskutek wymienionych powyżej wytycznych CESR. Zmiana ta ma jednocześnie na celu zwiększenie przejrzystości rynku i ułatwienie sprawozdawczości zarządczej funduszów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„—

»monetarna instytucja finansowa« (MIF) oznacza instytucję będącą rezydentem, należącą do jakiegokolwiek z poniższych sektorów:

(i)

banki centralne;

(ii)

instytucje kredytowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE;

(iii)

inne MIF, tj. 1) pozostałe instytucje finansowe, których działalność polega na: (i) przyjmowaniu depozytów lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż MIF; oraz (ii) udzielaniu na własny rachunek (przynajmniej w sensie ekonomicznym) kredytów lub inwestowaniu w papiery wartościowe; lub 2) instytucje pieniądza elektronicznego, których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe w postaci emisji pieniądza elektronicznego;

(iv)

fundusze rynku pieniężnego (FRP) w rozumieniu art. 1a.

Przy stosowaniu kryterium określonego powyżej w pkt (iii) 1) ppkt (i) o klasyfikacji jako MIF rozstrzyga stopień substytucyjności pomiędzy instrumentami emitowanymi przez inne MIF a depozytami przyjmowanymi przez instytucje kredytowe, pod warunkiem spełniania kryterium określonego w pkt (iii) 1) ppkt (ii),”;

b)

tiret ósme otrzymuje brzmienie:

„—

»instytucja pieniądza elektronicznego« oraz »pieniądz elektroniczny« oznaczają instytucję pieniądza elektronicznego i pieniądz elektroniczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2 dyrektywy 2009/110/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5),

2)

dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Artykuł 1a

Identyfikacja FRP

Na potrzeby niniejszego aktu prawnego jako FRP traktuje się te instytucje zbiorowego inwestowania, które spełniają wszystkie następujące kryteria:

a)

ich celem inwestycyjnym jest utrzymanie kapitału funduszu i osiągnięcie zwrotu odpowiadającego oprocentowaniu instrumentów rynku pieniężnego;

b)

inwestują w instrumenty rynku pieniężnego, które spełniają kryteria dla instrumentów rynku pieniężnego określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (6), lub w depozyty przyjmowane przez instytucje kredytowe albo, alternatywnie, zapewniają dokonywanie oceny płynności i wyceny ich portfela inwestycyjnego na równoważnej podstawie;

c)

zapewniają wysoką jakość instrumentów rynku pieniężnego, w które inwestują, zgodnie z ustaleniami firmy zarządzającej. Jakość instrumentu rynku pieniężnego ustala się m.in. na podstawie następujących czynników:

jakości kredytowej instrumentu rynku pieniężnego,

charakteru klasy aktywów, do której należy instrument rynku pieniężnego,

dla strukturyzowanych instrumentów finansowych – ryzyka operacyjnego i ryzyka kontrahenta związanego ze strukturyzowaną transakcją finansową,

profilu płynności;

d)

zapewniają średnią ważoną zapadalność (WAM) portfela nieprzekraczającą sześciu miesięcy i średni ważony okres trwania (WAL) nieprzekraczający 12 miesięcy;

e)

podają codziennie do wiadomości wartość aktywów netto (NAV) oraz obliczenie ceny swoich jednostek uczestnictwa, jak również umożliwiają codzienne nabywanie i umarzanie jednostek uczestnictwa;

f)

ograniczają inwestycje w papiery wartościowe do papierów, których okres zapadalności pozostały do prawnego terminu wykupu nie przekracza dwóch lat, pod warunkiem że okres pozostały do następnej aktualizacji oprocentowania nie przekracza 397 dni, przy czym papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu powinny być aktualizowane według stopy albo indeksu rynku pieniężnego;

g)

ograniczają inwestycje w inne instytucje zbiorowego inwestowania do tych, które odpowiadają definicji FRP;

h)

nie przyjmują bezpośredniej lub pośredniej ekspozycji na instrumenty udziałowe albo towary, w tym za pośrednictwem transakcji na instrumentach pochodnych, oraz wykorzystują te transakcje wyłącznie w sposób zgodny ze strategią inwestycyjną funduszu obejmującą inwestowanie na rynku pieniężnym. Transakcje na instrumentach pochodnych powodujące ekspozycję na ryzyko walutowe mogą być stosowane tylko dla zabezpieczenia. Inwestowanie w papiery wartościowe denominowane w walucie innej niż bazowa jest dozwolone pod warunkiem pełnego zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko walutowe;

i)

posiadają stałą lub zmienną NAV.

3)

w art. 8 skreśla się ust. 4;

4)

z zastrzeżeniem art. 2 niniejszego rozporządzenia, w części 1 załącznika I sekcja 2 otrzymuje brzmienie:

Sekcja 2:     Specyfikacja kryteriów identyfikacji FRP

Dla potrzeb art. 1a niniejszego rozporządzenia:

a)

instrument rynku pieniężnego uważa się za posiadający wysoką jakość kredytową, jeżeli otrzymał jeden z dwóch najwyższych możliwych krótkoterminowych ratingów kredytowych od wszystkich uznanych agencji ratingowych oceniających instrument albo – w przypadku gdy instrument nie podlegał ocenie – jeżeli ma on porównywalną jakość ustaloną według wewnętrznych procedur ratingowych firmy zarządzającej. W przypadku gdy uznana agencja ratingowa dzieli swój najwyższy rating krótkoterminowy na dwie kategorie, obydwa te ratingi uważa się za jedną kategorię i tym samym za najwyższy możliwy rating;

b)

fundusz rynku pieniężnego może, w drodze wyjątku od wymogu określonego w lit. a), nabywać instrumenty państwowe o ratingu co najmniej inwestycyjnym, przy czym »instrumenty państwowe« oznaczają instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane lub gwarantowane przez organ centralny, regionalny lub lokalny, bank centralny państwa członkowskiego, EBC, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny;

c)

przy obliczaniu WAL dla papierów wartościowych, w tym strukturyzowanych instrumentów finansowych, obliczanie zapadalności opiera się na okresie zapadalności pozostałym do prawnego terminu wykupu instrumentów. W razie jednak gdy instrument finansowy zawiera opcję typu put, w miejsce pozostałego prawnego okresu zapadalności można zastosować datę wykonania opcji typu put, o ile przez cały czas spełnione są następujące warunki:

firma zarządzająca może swobodnie wykonać opcję typu put w dacie jej wykonania,

cena wykonania opcji typu put pozostaje zbliżona do spodziewanej wartości instrumentu w następnej dacie wykonania,

ze strategii inwestycyjnej FRP wynika, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wykonania opcji w następnej dacie wykonania;

d)

przy obliczaniu zarówno WAL, jak i WAM uwzględnia się wpływ finansowych instrumentów pochodnych, depozytów oraz efektywnych technik zarządzania portfelem;

e)

»średnia ważona zapadalność« (WAM) oznacza pomiar średniego okresu pozostałego do zapadalności wszystkich bazowych papierów wartościowych w funduszu, ważony w celu odzwierciedlenia proporcji posiadanych ilości każdego instrumentu, przyjmując, że zapadalność instrumentu o zmiennym oprocentowaniu jest równa okresowi pozostałemu do następnej aktualizacji oprocentowania według stopy rynku pieniężnego, a nie okresowi pozostałemu do terminu spłaty wartości nominalnej papieru wartościowego. W praktyce WAM wykorzystuje się do pomiaru wrażliwości FRP na zmiany oprocentowania na rynku pieniężnym;

f)

»średni ważony okres trwania« (WAL) oznacza średnią ważoną pozostałego okresu zapadalności każdego papieru wartościowego posiadanego w funduszu, czyli czas pozostały do pełnej spłaty kapitału, bez uwzględnienia odsetek i bez dyskonta. W odróżnieniu od obliczania WAM, przy obliczaniu WAL dla papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu i strukturyzowanych instrumentów finansowych nie jest dopuszczalne wykorzystanie dat aktualizacji oprocentowania, uwzględnia się natomiast tylko przewidziany ostateczny termin zapadalności papieru wartościowego. WAL używany jest dla pomiaru ryzyka kredytowego, gdyż jest ono tym większe, im dłuższy jest termin spłaty kapitału. WAL używany jest także do ograniczania ryzyka płynnościowego;

g)

»instrumenty rynku pieniężnego« oznaczają instrumenty będące zwykle przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym, które są płynne i mają wartość dającą się dokładnie określić w każdej chwili;

h)

»firma zarządzająca« oznacza podmiot, którego regularna działalność polega na zarządzaniu portfelem FRP.”.

Artykuł 2

Przepis przejściowy

Krajowe banki centralne (KBC) mogą kontynuować zbieranie informacji statystycznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32) od FRP będących rezydentami w ich państwach członkowskich, zidentyfikowanych zgodnie z poprzednim brzmieniem sekcji 2 części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32), nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2012 r. KBC zawiadamiają o decyzji w sprawie zastosowania niniejszego przepisu przejściowego wszystkie zainteresowane FRP. KBC rozpoczynają zbieranie informacji statystycznych od FRP zidentyfikowanych zgodnie z art. 1a rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32) najpóźniej od dnia 1 lutego 2012 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 25 sierpnia 2011 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(2)  C(2011) 5090 wersja ostateczna.

(3)  Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7.

(4)  Dz.U. L 15 z 20.1.2009, s. 14.

(5)  Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 27.”;

(6)  Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.”;