3.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/13


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 883/2011/EU RENDELETE

(2011. augusztus 25.)

a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 25/2009/EK (EKB/2008/32) rendelet módosításáról

(EKB/2011/12)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 5. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank általi statisztikai információgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 6. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) lehetővé tette jogi személyeknek elektronikus pénz hitelintézeti jogállás megszerzése nélküli kibocsátását.

(2)

Ennek következtében és annak érdekében, hogy folytatódjon a monetáris pénzügyi intézményi (MPI) szektorban azon elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre vonatkozó adatgyűjtés, amelyek főtevékenysége elektronikuspénz-kibocsátás formájában történő pénzügyi közvetítés, ki kell igazítani az MPI-k fogalommeghatározását, és ezért egyidejűleg ebben a rendeletben frissíteni kell az „elektronikuspénz-kibocsátó intézmény” és az „elektronikus pénz” fogalmát. Az MPI-szektorba tartozó elektronikuspénz-kibocsátó intézményeket az „egyéb MPI-k” kategóriájába kell besorolni.

(3)

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények fogalmának módosítása, és az ilyen intézményekre a 2009/110/EK irányelv rendelkezéseivel előírt követelmények a 25/2009/EK (EKB/2008/32) európai központi banki rendeletnek (4) az adatszolgáltatási követelmények alóli eltérés elektronikuspénz-kibocsátó intézmények részére történő engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseit meghaladottá tette, és ezért a 25/2009/EK (EKB/2008/32) rendelet vonatkozó rendelkezéseit el kell hagyni.

(4)

Az Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság jogelődjének, az Európai Értékpapírpiaci Szabályozók Bizottságának (CESR) az európai pénzpiaci alapok (PPA-k) közös fogalommeghatározásáról szóló, 2010. május 19-i iránymutatásának az a célja, hogy javuljon a befektetővédelem a magát piaci célból PPA-ként megnevező minden alapra alkalmazandó kritériumok meghatározásával, illetve felügyeleti célú ajánlásként is szolgál az európai nemzeti jogalkotók számára. Erre figyelemmel helyénvaló a 25/2009/EK (EKB/2008/32) rendeletbe beiktatni a PPA-k új, a Központi Bankok Európai Rendszerének statisztikai céljaira szolgáló azonosítási kritériumait annak érdekében, hogy az MPI-kör összhangba kerüljön – a fent említett CESR-iránymutatás követésével – azokkal az azonosítási kritériumokkal, amelyeknek alkalmazása felügyeleti célokra elvárás. Egyben ennek a módosításnak célja a piaci átláthatóság fokozása és az ezen alapokra vonatkozó alapkezelői adatszolgáltatás megkönnyítése,

ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET:

1. cikk

A 25/2009/EK (EKB/2008/32) rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az első francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

»monetáris pénzügyi intézmény« (MPI): a következő szektorok bármelyikébe tartozó rezidens vállalkozás:

i.

központi bankok;

ii.

a 2006/48/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hitelintézetek;

iii.

egyéb MPI-k, azaz 1. egyéb pénzügyi intézmények, amelyek tevékenysége i. betétek és/vagy azok közeli helyettesítőinek nem MPI-körbe tartozó vállalkozásoktól való elfogadása; és ii. saját számlára (legalábbis közgazdasági értelemben) történő hitelnyújtás és/vagy értékpapírokba való befektetés; vagy 2. olyan elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, amelyek főtevékenysége elektronikuspénz-kibocsátás formájában történő pénzügyi közvetítés;

iv.

az 1a. cikkben meghatározott pénzpiaci alapok (PPA-k).

A fenti iii. pont 1. i. alpontja szerinti kritériumot illetően az egyéb MPI-k által kibocsátott pénzügyi eszközök, illetve a hitelintézeteknél elhelyezett betétek közötti helyettesíthetőség mértéke határozza meg az „egyéb MPI”-ként történő besorolást, feltéve, hogy megfelelnek a iii. pont 1. ii. alpontjában szereplő kritériumnak,”.

b)

A nyolcadik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

»elektronikuspénz-kibocsátó intézmény« és »elektronikus pénz«: a 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, illetve a 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott elektronikus pénz,

2.

A szöveg a következő 1a. cikkel egészül ki:

„1a. cikk

A PPA-k azonosítása

E jogi aktus alkalmazásában azokat a következő kritériumoknak megfelelő kollektív befektetési vállalkozásokat kell PPA-knak tekinteni, amelyek:

a)

befektetési célkitűzése az alap tőkéjének megőrzése és arra a pénzpiaci eszközök kamatlábainak megfelelő hozam biztosítása;

b)

a következőkbe fektetnek be: olyan pénzpiaci eszközök, amelyek megfelelnek az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (6) a pénzpiaci eszközökre meghatározott kritériumoknak, vagy hitelintézetnél elhelyezett betétek, vagy ehelyett biztosítják, hogy a befektetett eszközök portfóliójának likviditása és értékelése egyenértékű módon kerüljön meghatározásra;

c)

biztosítják, hogy a pénzpiaci eszközök, amelyekbe befektetnek, az alapkezelő által meghatározott jó minőségű eszközök legyenek. A pénzpiaci eszközök minősége többek között a következő tényezők alapján határozható meg:

a pénzpiaci eszköz hitelminősítése,

a pénzpiaci eszköz által képviselt eszközosztály jellege,

strukturált pénzügyi eszközök esetében a strukturált pénzügyi tranzakcióval járó operatív és partnerkockázat,

a likviditási profil;

d)

biztosítják, hogy portfóliójuk súlyozott átlagos lejárata (WAM) legfeljebb 6 hónap és súlyozott átlagos élettartama (WAL) legfeljebb 12 hónap legyen;

e)

napi nettó eszközértéket (net asset value – NAV) és részvényeik/befektetési jegyeik tekintetében napi árfolyamot jegyeznek, és a részvények/befektetési jegyek jegyzése és visszaváltása napi alapon történik;

f)

az értékpapír-befektetéseket azon értékpapírokra korlátozzák, amelyeknek a jogszerű visszaváltás napjáig hátralévő futamideje legfeljebb két év, feltéve, hogy legfeljebb 397 nap a következő olyan kamatláb újramegállapítási időpontig hátralévő idő, amikor a változó kamatozású értékpapír kamatozását piaci vagy indexhez kötött kamatozásra kell visszaállítani;

g)

a befektetéseket a PPA-k fogalommeghatározásának megfelelő más kollektív befektetési vállalkozásokba történő befektetésre korlátozzák;

h)

nem vállalnak közvetlen vagy közvetett tulajdonosi vagy árupiaci kitettséget, beleértve a származtatott eszközök révén történő kitettséget, és származtatott eszközöket csak az alap pénzpiaci befektetési stratégiájának megfelelően használnak. Kizárólag fedezeti célból használhatóak az árfolyam-kockázati kitettséget eredményező származtatott eszközök. A nem bázisvalutában denominált értékpapírokba való befektetés az árfolyamkockázat teljes fedezettsége mellett megengedett;

i)

állandó vagy változó nettó eszközértékkel rendelkeznek.

3.

A 8. cikkben a (4) bekezdést el kell hagyni.

4.

E rendelet 2. cikkének sérelme nélkül, az I. melléklet 1. részében a 2. szakasz helyébe az alábbi szöveg lép:

2. szakasz:     A PPA-k azonosítási kritériumainak részletes meghatározása

E rendelet 1a. cikkének alkalmazásában:

a)

a pénzpiaci eszköz hitelminősítése akkor minősül magasnak, ha azt az eszközt értékelő minden egyes elismert hitelminősítő intézet a két legjobb rövid távú hitelminősítés valamelyikére minősíti, illetve amennyiben az eszköz hitelminősítése nem történt meg, az alapkezelő belső minősítési folyamatában meghatározottak szerint e minősítéssel egyenértékű minőségű. Amennyiben valamely elismert hitelminősítő ügynökség legmagasabb rövid távú hitelminősítését két kategóriára osztja, e két minősítést egyetlen, és ennélfogva a legmagasabb minősítésnek kell tekinteni;

b)

a pénzpiaci alap az a) pont alatti követelmény alóli kivételként tarthat legalább befektetési besorolású minőségű állampapírt; az állampapír ebben az összefüggésben a valamely tagállam központi, regionális vagy helyi hatósága vagy központi bankja, az EKB, az Európai Unió vagy az Európai Beruházási Bank által kibocsátott vagy garantált értékpapír;

c)

az értékpapírok súlyozott átlagos élettartamának kiszámításakor – a strukturált pénzügyi eszközöket is beleértve – a lejárat számítása az eszköz jogszerű visszaváltásig hátralévő futamidő alapján történik. Amennyiben azonban a pénzügyi eszközbe eladási opció van beépítve, az eladási opció beváltásának napja akkor használható a jogszerű visszaváltásig hátralévő futamidő helyett, ha a következő feltételek minden időpontban teljesülnek:

az alapkezelő az eladási opciót annak beváltása napján szabadon gyakorolhatja,

az eladási opció kötési ára az eszköz következő beváltási napon várható értékéhez közeli,

a PPA befektetési stratégiája szerint nagy a valószínűsége annak, hogy a következő beváltási napon az opciót beváltják;

d)

a súlyozott átlagos élettartam és a súlyozott átlagos lejárat számításakor egyaránt figyelembe kell venni a pénzügyi származatatott eszközök, a betétek és a hatékony portfóliókezelési technikák hatását;

e)

»súlyozott átlagos lejárat (weighted average maturity – WAM)«: az alap összes értékpapírjának lejáratáig terjedő átlagos időtartam hossza az egyes instrumentumok portfólióban képviselt relatív részarányát tükröző aránnyal súlyozva, feltételezve, hogy a változó kamatozású eszköz lejárata a kamatláb pénzpiaci kamatozásra való következő visszaállításának időpontja, nem pedig az értékpapír tőkeösszegének visszafizetési napja. A gyakorlatban a WAM mutatót használják a PPA változó pénzpiaci kamatlábakra való érzékenységének mérésére;

f)

»súlyozott átlagos élettartam (weighted average life – WAL)«: az alapot képező minden egyes értékpapír lejáratáig hátralévő futamidő súlyozott átlaga, mely esetben a lejárat a tőkeösszeg kamatok és diszkont nélküli teljes visszafizetésének időpontja. A WAM számításával szemben a WAL változó kamatozású értékpapírok és strukturált pénzügyi eszközök tekintetében történő számításához nem használható a kamatláb újramegállapítás napja, hanem ehelyett az értékpapírnak a benne feltüntett végső lejárata. A WAL mutató a hitelkockázat mérésére használatos, mivel minél későbbre halasztott a tőke visszafizetése, annál nagyobb a hitelkockázat. A WAL-t használják továbbá a likviditási kockázat korlátozására is;

g)

»pénzpiaci eszköz«: olyan likvid eszköz, amellyel pénzpiacon szokásosan kereskednek, és amelynek értéke bármely időpontban pontosan meghatározható;

h)

»alapkezelő«: olyan vállalkozás, amelynek szokásos üzleti tevékenysége PPA-portfóliók kezelése.”

2. cikk

Átmeneti rendelkezés

A nemzeti központi bankok („NKB-k”) a tagállamukban rezidens és a 25/2009/EK (EKB/2008/32) rendelet I. melléklete 1. részének korábbi 2. szakasza szerinti azonosított MPI-ktől a statisztikai adatokat legkésőbb 2012. január 31-ig továbbra is gyűjthetik a 25/2009/EK (EKB/2008/32) rendelet szerint. Az átmeneti rendelkezés alkalmazására vonatkozó döntésükről valamennyi érintett MPI-t értesítik. Az NKB-k legkésőbb 2012. február 1-jén megkezdik a statisztikai adatok gyűjtését a 25/2009/EK (EKB/2008/32) rendelet 1a. cikke szerint azonosított MPI-ktől.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. augusztus 25-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

(2)  C(2011) 5090 végleges.

(3)  HL L 267., 2009.10.10., 7. o.

(4)  HL L 15., 2009.1.20., 14. o.

(5)  HL L 267., 2009.10.10., 7. o.”

(6)  HL L 302., 2009.11.17., 32. o.”