3.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/13


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 883/2011,

annettu 25 päivänä elokuuta 2011,

rahalaitossektorin taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 25/2009 muuttamisesta (EKP/2008/32)

(EKP/2011/12)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 5 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun direktiivin 2009/110/EY (3) mukaan myös muut oikeushenkilöt kuin luottolaitokset voivat laskea liikkeeseen sähköistä rahaa.

(2)

Tämän vuoksi ja rahalaitossektorin tilastotietojen keräämisen jatkamiseksi sellaisten sähköisten rahan liikkeeseenlaskijalaitosten osalta, joiden pääasiallista toimintaa on rahoituksen välitys laskemalla liikkeeseen sähköistä rahaa, on tarpeen muuttaa ”rahalaitosten” määritelmää sekä tämän seurauksena myös ”sähköisen rahan liikkeeseenlaskijan” ja ”sähköisen rahan” määritelmää. Rahalaitossektoriin kuuluvat sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat tulisi luokitella erään ”Muut rahalaitokset”.

(3)

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden määritelmää sekä sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoita velvoittavia vaatimuksia koskevien direktiivin 2009/110/EY muutosten myötä Euroopan keskuspankin asetuksessa (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) (4) olevat säännökset poikkeusten myöntämisestä sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoille ovat tulleet tarpeettomiksi, ja siksi kyseessä olevat asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) säännökset olisi kumottava.

(4)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen edeltäjän Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR) 19 päivänä toukokuuta 2010 antamat eurooppalaisten rahamarkkinarahastojen yhteistä määritelmää koskevat suuntaviivat ovat Euroopan kansallisille lainsäätäjille osoitettu valvontaa koskeva suositus, ja niissä pyritään parantamaan sijoittajien suojaa asettamalla kriteerejä, joita jokaisen itseään rahamarkkinarahastona markkinoivan rahaston on sovellettava. Tämän vuoksi olisi syytä sisällyttää asetukseen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) rahamarkkinarahastoja koskevat uudet asianmukaiset yksilöintiperiaatteet Euroopan keskuspankkijärjestelmän tilastointitarkoituksia varten, jotta rahamarkkinarahastojen joukko saadaan vastaamaan niitä yksilöintiperiaatteita, joita olisi edellä mainittujen CESR:n suuntaviivojen mukaan sovellettava valvonnan osalta. Tällä muutoksella pyritään myös lisäämään markkinoiden avoimuutta sekä helpottamaan johdon rahastoraportointia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) seuraavasti:

1.

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

”rahalaitoksella” kotimaassa olevaa yritystä, joka kuuluu johonkin seuraavista sektoreista:

i)

keskuspankit;

ii)

direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 1 kohdassa määritellyt luottolaitokset;

iii)

muut rahalaitokset eli 1) muut rahoituslaitokset, jotka liiketoimintanaan i) ottavat vastaan talletuksia ja/tai niiden läheisiä vastineita muilta kuin rahalaitoksilta, ja ii) myöntävät luottoja ja/tai tekevät arvopaperisijoituksia omaan lukuunsa ainakin taloudellisessa mielessä; tai (2) sellaiset sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat, joiden pääasiallista toimintaa on rahoituksen välitys laskemalla liikkeeseen sähköistä rahaa;

iv)

1 a artiklassa määritellyt rahamarkkinarahastot.

Sovellettaessa tämän luetelmakohdan iii) 1) i) kohdassa vahvistettua edellytystä se, missä määrin rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien instrumenttien ja luottolaitoksiin tehtyjen talletusten voidaan katsoa olevan toisiaan korvaavia, ratkaisee sen, luokitellaanko tällaiset rahoituslaitokset rahalaitoksiksi, sikäli kuin ne täyttävät iii) 1) ii) kohdassa vahvistetun edellytyksen,”.

(b)

Korvataan kahdeksas luetelmakohta seuraavasti:

”—

”sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalla” ja ”sähköisellä rahalla” tarkoitetaan sähköisen rahan liikkeeseenlaskijaa ja sähköistä rahaa sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY 2 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 2 kohdassa, (5).

2.

Lisätään 1 a artikla seuraavasti:

”1 a artikla

Rahamarkkinarahastojen yksilöiminen

Tässä asetuksessa kaikkia seuraavat kriteerit täyttäviä yhteissijoitusyrityksiä pidetään rahamarkkinarahastoina, jos

a)

niiden sijoitustavoitteena on rahaston pääoman säilyttäminen sekä rahamarkkinainstrumenttien korkoja vastaavan tuottoprosentin tarjoaminen;

b)

ne sijoittavat arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) (6) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/65/EY rahamarkkinainstrumenteille asetetut edellytykset täyttäviin rahamarkkinainstrumentteihin taikka luottolaitoksissa oleviin talletuksiin, taikka vaihtoehtoisesti varmistavat, että salkkua, johon ne sijoittavat, arvioidaan vastaavin perustein likvidiyden ja arvostuksen osalta;

c)

ne varmistavat, että rahamarkkinainstrumentit, joihin ne sijoittavat, ovat korkealaatuisia, hallinnointiyhtiön määrittelyn mukaisesti. Rahamarkkinainstrumentin laatu arvioidaan mm. seuraavien seikkojen perusteella:

rahamarkkinainstrumentin luottoluokka,

rahamarkkinainstrumentin arvopaperiluokka,

jos kysymyksessä on strukturoitu rahoitustaloustoimi, rahoitustaloustoimeen liittyvä operatiivinen riski ja vastapuoliriski,

likviditeettiprofiili;

d)

ne varmistavat, että niiden salkun painotettu keskimääräinen juoksuaika (WAM) on enintään kuusi kuukautta ja painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) enintään 12 kuukautta;

e)

ne antavat päivittäin tiedot rahasto-osuuksiensa nettoarvosta (NAV) sekä rahasto-osuuksien hintalaskelman, ja sen rahasto-osuudet ovat päivittäin merkittävissä ja lunastettavissa;

f)

ne sijoittavat ainoastaan sellaisiin arvopapereihin, joiden jäljellä oleva juoksuaika lakiperusteiseen lunastuspäivään on korkeintaan kaksi vuotta, edellyttäen että seuraavan korontason tarkistuksen päivämäärään on korkeintaan 397 päivää; vaihtuvakorkoiset arvopaperit tulisi tarkistaa rahamarkkinakorkoa tai indeksiä vastaaviksi;

g)

ne sijoittavat ainoastaan sellaisiin yhteissijoitusyrityksiin, jotka noudattavat rahamarkkinarahastojen määritelmää;

h)

ne eivät altistu välittömästi tai välillisesti osake- tai hyödykeriskeille, eivät myöskään johdannaisten kautta, ja käyttävät johdannaisia ainoastaan rahaston rahamarkkinasijoitusstrategian mukaisesti. Johdannaisia, joihin liittyy valuuttariski, voidaan käyttää ainoastaan suojaukseen. Sijoitukset muun kuin perusvaluutan määräisiin arvopapereihin ovat sallittuja, edellyttäen että valuuttariski suojataan kokonaisuudessaan;

i)

niiden nettoarvo on kiinteä tai muuttuva.

3.

Poistetaan 8 artiklan 4 kohta.

4.

Korvataan liitteessä I olevan osaa 1 2 jaksoa seuraavasti, tämän rajoittamatta tämän asetuksen 2 artiklan soveltamista:

2 jakso:     Rahamarkkinarahastojen yksilöintiperiaatteiden erittely:

Tämän asetuksen 1 a artiklaa sovellettaessa

a)

rahamarkkinainstrumentilla katsotaan olevan hyvä luottoluokka, jos jokainen instrumentin luokitellut hyväksytty luottoluokituslaitos on antanut parhaan tai toiseksi parhaan mahdollisen lyhyen aikavälin luottoluokituksen tai, jos instrumenttia ei ole luokiteltu, sen luottoluokka on hallinnointiyhtiön sisäisessä luottoluokitusmenettelyssä todettu tätä vastaavaksi. Jos hyväksytty luottoluokituslaitos jakaa parhaan lyhyen aikavälin luottoluokituksensa kahteen luokkaan, näitä kahta luokkaa pidetään yhtenä luokkana eli parhaana mahdollisena luottoluokitusluokkana;

b)

poiketen a kohdan mukaisesta vaatimuksesta rahamarkkinarahastolla voi olla julkisyhteisön liikkeeseen laskemia instrumentteja, joiden luokitus on vähintään ”sijoituskelpoinen”; tässä ”julkisyhteisön liikkeeseen laskemilla instrumenteilla” tarkoitetaan jäsenvaltion valtionhallinnon, aluehallinnon, kunnan tai keskuspankin taikka EKP:n, Euroopan unionin tai Euroopan investointipankin liikkeeseen laskemia tai takaamia rahamarkkinainstrumentteja;

c)

juoksuajan laskeminen perustuu arvopaperin, myös strukturoidun rahoitusinstrumentin, painotettua keskimääräistä elinaikaa laskettaessa lakiperusteiseen lunastukseen jäljellä olevaan juoksuaikaan. Jos rahoitusinstrumenttiin kuitenkin kuuluu myyntioptio, myyntioption toteutuspäivämäärää voidaan käyttää lakiperusteisen jäljellä olevan juoksuajan sijaan vain, jos seuraavat edellytykset jatkuvasti täyttyvät:

hallinnointiyhtiöllä on oikeus toteuttaa myyntioptio toteutuspäivämääränä,

myyntioption toteutushinta on lähellä instrumentin oletettua arvoa seuraavana toteutuspäivämääränä,

rahamarkkinarahaston sijoitusstrategian perusteella on pääteltävissä, että optio käytetään seuraavana toteutuspäivämääränä;

d)

Kun lasketaan sekä painotettu keskimääräinen elinaika että painotettu keskimääräinen juoksuaika, rahoitusjohdannaisten, talletusten sekä tehokkaiden salkunhoitotekniikkojen vaikutukset on otettava huomioon;

e)

”painotetulla keskimääräisellä juoksuajalla” (WAM) tarkoitetaan rahaston kaikkien arvopapereiden keskimääräistä jäljellä olevaa juoksuaikaa; keskimäärää laskettaessa arvopaperit painotetaan sen mukaan, kuinka paljon kutakin instrumenttia rahastossa on; vaihtuvakorkoisten instrumentin kohdalla juoksuaikana pidetään jäljellä olevaa aikaa seuraavaan korkotason tarkistukseen rahamarkkinakorkoa vastaavaksi eikä jäljellä olevaa aikaa pääoman takaisinmaksuun. Käytännössä painotettua keskimääräistä juoksuaikaa käytetään mittaamaan rahamarkkinarahaston herkkyyttä rahamarkkinakorkojen muutoksille;

f)

”painotetulla keskimääräisellä elinajalla” (WAL) tarkoitetaan rahastossa olevien arvopaperien painotettua keskimääräistä jäljellä olevaa juoksuaikaa eli jäljellä olevaa aikaa pääoman takaisinmaksuun; korkoa ei oteta huomioon eikä diskonttausta tehdä. Toisin kun painotetun keskimääräisen juoksuajan kohdalla painotettua keskimääräistä elinaikaa laskettaessa korkotason tarkistuspäivän käyttö ei ole vaihtuvakorkoisten arvopapereiden ja strukturoitujen rahoitusinstrumenttien osalta sallittua, vaan on käytettävä takaisinmaksupäivää. Painotettua keskimääräistä elinaikaa käytetään luottoriskin mittaamiseen, koska luottoriski on sitä suurempi mitä pidempään pääoman takaisinmaksua lykätään. Painotettua keskimääräistä elinaikaa käytetään myös likviditeettiriskin mittaamiseen;

g)

”rahamarkkinainstrumentilla” tarkoitetaan instrumentteja, joilla tavallisesti käydään kauppaa rahamarkkinoilla ja jotka voidaan muuttaa helposti rahaksi ja joiden arvo voidaan määritellä tarkasti milloin tahansa;

h)

”hallinnointiyhtiöllä” tarkoitetaan yhtiötä, jonka tavanomaista liiketoimintaa on rahamarkkinarahaston salkun hoitaminen.”.

2 artikla

Siirtymäsäännökset

Kansalliset keskuspankit voivat enintään 31 päivään tammikuuta 2012 asti jatkaa tilastotietojen keräämistä kotimaassa olevilta rahamarkkinarahastoilta, jotka on yksilöity asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) liitteessä I olevan 1 osan entisen 2 jakson mukaisesti. Ne ilmoittavat kaikille rahamarkkinarahastoille tämän siirtymäsäännöksen soveltamisesta. Kansalliset keskuspankit aloittavat tilastotietojen keruun asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32) 1 a artiklan mukaisesti yksilöidyiltä rahamarkkinarahastoilta viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2012.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20. päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä elokuuta 2011.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  K(2011) 5090 lopullinen.

(3)  EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7.

(4)  EUVL L 15, 20.1.2009, s. 14.

(5)  EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7.”

(6)  EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.”