3.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/13


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 883/2011

af 25. august 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 25/2009 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2008/32)

(ECB/2011/12)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

Under henvisning til artikel 5 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1), navnlig artikel 5, stk.1, og artikel 6, stk. 4,

under henvisning til Europa-Kommissionens udtalelse (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (3) er det tilladt for juridiske personer at udstede elektroniske penge, uden at de behøver at have status som kreditinstitut.

(2)

Som følge heraf og for fortsat at kunne indsamle statistik i MFI-sektoren om de institutioner, som udsteder elektroniske penge, og som hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling i form af udstedelse af elektroniske penge, er det nødvendigt at tilpasse definitionen af monetære finansielle institutioner (MFI'er) og således også at opdatere definitionen af »udsteder af elektroniske penge« og »elektroniske penge« i denne forordning. Udstedere af elektroniske penge i MFI-sektoren skal klassificeres under kategorien »andre MFI'er«.

(3)

Ændringerne i definitionen af og de krav, som stilles til udstedere af elektroniske penge i henhold til direktiv 2009/110/EF, har bevirket, at bestemmelserne i Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) (4) om undtagelse fra indberetningskravene for udstedere af elektroniske penge er forældede, og de pågældende bestemmelser i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) bør derfor udgå.

(4)

Retningslinjerne om en fælles definition af europæiske pengemarkedsforeninger (MMF'er) udstedt den 19. maj 2010 af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR), forgængeren til den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), har til formål at forbedre investorbeskyttelsen ved at fastsætte en række kriterier, som alle foreninger, der ønsker at markedsføre sig selv som en MMF, skal opfylde, og tjener som en henstilling for de europæiske nationale lovgivere i tilsynsøjemed. I lyset heraf er det af hensyn til Det Europæiske System af Centralbankers indsamling af statistiske oplysninger hensigtsmæssigt at indføre tilsvarende nye kriterier for identifikation af MMF'er i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), således at populationen af MMF'er stemmer overens med de identifikationskriterier, som forventes at gælde for tilsynsmæssige formål i henhold til ovennævnte CESR-retningslinjer. Samtidig har denne ændring til formål at øge markedets gennemsigtighed og fremme indberetningen om foreningernes administration —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) ændres således:

1)

Artikel 1 ændres således:

a)

Første led affattes således:

»—

»monetær finansiel institution« (MFI): en resident virksomhed, der tilhører en af følgende sektorer:

i)

centralbanker

ii)

kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2006/48/EF

iii)

andre MFI'er, dvs. 1) andre finansielle institutioner, hvis virksomhed består i i) at modtage indlån og/eller indlånslignende indskud fra enheder undtagen MFI'er; og ii) som for egen regning, i det mindste i økonomisk henseende, yder lån og/eller foretager investeringer i værdipapirer; eller 2) e-pengeinstitutter, som hovedsagelig er beskæftiget med finansiel formidling i form af udstedelse af elektroniske penge

iv)

pengemarkedsforeninger (MMF'er) som defineret i artikel 1a.

Hvad angår kriteriet i nr. iii), 1), i), ovenfor, bestemmer graden af substituerbarhed mellem de instrumenter, der er udstedt af andre MFI'er og de indlån, som er placeret i kreditinstitutter, deres klassifikation som MFI'er, forudsat at de opfylder kriterierne i nr.. iii), 1), ii).«

b)

Ottende led affattes således:

»—

»e-pengeinstitut« og »elektroniske penge«: et e-pengeinstitut og elektroniske penge som defineret i artikel 2, stk. 1, og artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF (5).

2)

Følgende indsættes som artikel 1a):

»Artikel 1a

Identifikation af MFI'er

I denne retsakt behandles kun kollektive investeringsinstitutter, som opfylder samtlige følgende kriterier, som en MMF, såfremt det:

a)

har som investeringsformål at bevare en forenings kapital og give et afkast, der svarer til renten på pengemarkedsinstrumenter

b)

investerer i pengemarkedsinstrumenter, der opfylder kriteriet for pengemarkedsinstrumenter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (6), eller indlån i kreditinstitutter eller, alternativt, sikrer, at likviditeten og værdiansættelsen af den portefølje, hvori den investerer, vurderes på et tilsvarende grundlag

c)

sikrer, at de pengemarkedsinstrumenter, hvori den investerer, er af høj kvalitet, som fastsat af administrationsselskabet. Kvaliteten af pengemarkedsinstrumenter fastsættes bl.a. på grundlag af følgende faktorer:

pengemarkedsinstrumentets kreditkvalitet

arten af den aktivklasse, som pengemarkedsinstrumentet repræsenterer

for strukturerede finansielle instrumenter, den operationelle risiko og modpartsrisikoen, som er forbundet med den strukturerede finansielle transaktion

likviditetsprofilen

d)

sikrer, at dens portefølje har en vægtet gennemsnitlig løbetid (WAM) på ikke mere end seks måneder og en vægtet gennemsnitlig levetid (WAL) på ikke mere end 12 måneder

e)

dagligt offentliggør nettoaktivværdien (NAV) og beregner prisen på sine andele samt den daglige udstedelse og indfrielse af andele

f)

begrænser sine investeringer i værdipapirer til at omfatte værdipapirer med en resterende løbetid i forhold til den på værdipapiret fastsatte dato for indfrielse på to år eller mindre, forudsat at det resterende tidsforløb indtil den næste rentetilpasningsdato er 397 dage eller mindre, hvor variabelt forrentede værdipapirer skal tilpasses til en pengemarkedsrente eller et pengemarkedsindeks

g)

begrænser sine investeringer i andre kollektive investeringsinstitutter til dem, som er omfattet af definitionen af MMF'er

h)

hverken direkte eller indirekte er eksponeret over for aktier eller råvarer, herunder via derivater, og som kun anvender derivater i overensstemmelse med foreningens pengemarkedsinvesteringsstrategi. Derivater, som medfører en eksponering over for udenlandsk valuta, må kun anvendes til afdækningsformål. Investering i værdipapirer i andre end basisvaluta (non-base currency securities) er tilladt, såfremt valutaeksponeringen er afdækket fuldt ud

i)

har en konstant eller variabel nettoaktivværdi (NAV).

3)

I artikel 8 slettes stk. 4.

4)

Uden at berøre artikel 2 i denne forordning affattes afsnit 2 i første del af bilag I således:

»Afsnit 2:     Specifikation af kriterierne, som skal opfyldes for at være omfattet af definitionen af en MMF:

For så vidt angår artikel 1a i denne forordning

a)

vurderes pengemarkedsinstrumentet at have en høj kreditkvalitet, hvis det har fået tildelt en af de to højest mulige grader af kortfristet kreditværdighed fra hvert enkelt anerkendt kreditvurderingsbureau, der har kreditvurderet instrumentet, eller, såfremt instrumentet ikke er vurderet, at det er af en tilsvarende kvalitet i henhold til administrationsselskabets interne kreditvurderingsproces. Hvis et anerkendt kreditvurderingsbureau opdeler sin højeste kortfristede kreditvurdering i to kategorier, betragtes disse to kategorier som en enkelt kategori og således den højest mulige kreditvurdering

b)

pengemarkedsforeningen kan, som en undtagelse til kravet i litra a), besidde statsobligationer, som mindst er af en kvalitet, som indgår i kreditvurderingsbureauernes ratings, hvorved »statsobligationer« betyder pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt eller garanteret af en central, regional eller lokal myndighed eller centralbank i en medlemsstat, af ECB, Den Europæiske Union eller Den Europæiske Investeringsbank

c)

ved beregningen af den vægtede gennemsnitlige levetid for værdipapirer, herunder strukturerede finansielle instrumenter, baseres beregningen af løbetiden på det tidsforløb, som resterer, indtil den på instrumentet fastsatte dato for indfrielse. Omfatter et finansielt instrument en salgsoption, kan salgsoptionens udnyttelsesdato dog anvendes i stedet for det resterende tidsforløb indtil den på instrumentet fastsatte dato for indfrielse, såfremt følgende betingelser til enhver tid er opfyldt:

salgsoptionen kan frit udnyttes af administrationsselskabet på sin udnyttelsesdato

salgsoptionens aftalekurs vedbliver med at ligge tæt på den forventede værdi af instrumentet på den næste udnyttelsesdato

MMF'ens investeringsstrategi indebærer, at der er stor sandsynlighed for, at optionen vil blive udnyttet på den næste udnyttelsesdato

d)

ved beregningen af både den vægtede gennemsnitlige levetid og den vægtede gennemsnitlige løbetid skal der tages højde for effekten af afledte finansielle instrumenter, indlån og effektive porteføljeforvaltningsteknikker

e)

»den vægtede gennemsnitlige løbetid« (WAM): en metode til fastsættelse af det gennemsnitlige tidsforløb til udløb af alle de underliggende værdipapirer i foreningen, som er vægtet for at afspejle den relative beholdning af hvert enkelt instrument under den antagelse, at løbetiden på et variabelt forrentet instrument er det tidsforløb, som resterer indtil den næste rentetilpasning til pengemarkedsrenten, og ikke det tidsforløb, som resterer, før hovedstolen på værdipapiret skal være tilbagebetalt. I praksis anvendes den vægtede gennemsnitlige løbetid til at måle en MMF's følsomhed over for skiftende pengemarkedsrenter

f)

»den vægtede gennemsnitlige levetid« (WAL): det vægtede gennemsnit af den resterende løbetid på hvert enkelt værdipapir i en forening, hvilket vil sige tidsforløbet indtil hovedstolen er fuldt tilbagebetalt, uden hensyn til rente og uden diskontering. I modsætning til beregningen af den vægtede gennemsnitlige løbetid er det ved beregningen af den vægtede gennemsnitlige levetid for variabelt forrentede værdipapirer og strukturerede finansielle instrumenter ikke tilladt at bruge rentetilpasningstidspunkter, men kun den på værdipapiret fastsatte endelige dato for indfrielse. Den vægtede gennemsnitlige levetid anvendes til at måle kreditrisikoen. Jo længere tilbagebetalingen af en hovedstol udskydes, jo højere er kreditrisikoen. Den vægtede gennemsnitlige levetid anvendes også til at begrænse likviditetsrisikoen.

g)

»pengemarkedsinstrumenter«: instrumenter, som normalt handles på pengemarkedet, som er likvide, og som har en værdi, der til enhver tid kan fastsættes præcist

h)

»administrationsselskab«: et selskab, hvis almindelige virksomhed er administration af en MMF's portefølje.«

Artikel 2

Overgangsbestemmelse

De nationale centralbanker kan fortsat indsamle statistiske oplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) fra de MMF'er, som er residente i deres medlemsstat, og som opfylder kriterierne fastsat i afsnit 2, del 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), indtil den 31. januar 2012. De nationale centralbanker skal meddele alle de pågældende MMF'er deres beslutning om at anvende denne overgangsbestemmelse. De nationale centralbanker skal påbegynde indsamlingen af statistiske oplysninger fra de MMF'er, som opfylder kriterierne i henhold til artikel 1a i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), senest den 1. februar 2012.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 25. august 2011.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(2)  K(2011) 5090 endelig.

(3)  EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7.

(4)  EUT L 15 af 20.1.2009, s. 14.

(5)  EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7

(6)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32