3.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 883/2011 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 август 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 25/2009 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2008/32)

(ЕЦБ/2011/12)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид член 5 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (1), и по-специално член 5, параграф 1 и член 6, параграф 4,

като взе предвид становището на Европейската комисия (2),

като има предвид, че:

(1)

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (3) позволи юридически лица да издават електронни пари, без да е необходимо да придобиват статут на кредитни институции.

(2)

Вследствие на това и за да продължи събирането на статистическа информация в сектора „Парично-финансови институции“ (ПФИ) относно институции за електронни пари, които са основно ангажирани с финансово посредничество под формата на издаване на електронни пари, е необходимо коригиране на определението на ПФИ, а оттук и актуализиране на определенията на „институция за електронни пари“ и „електронни пари“ в настоящия регламент. Институциите за електронни пари в рамките на сектора „ПФИ“ следва да бъдат класифицирани в категорията „други ПФИ“.

(3)

Измененията на определението на институции за електронни пари и на предвидените за тях изисквания съгласно Директива 2009/110/ЕО направиха неактуални разпоредбите на Регламент (ЕО) № 25/2009 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2008/32) (4) относно предоставянето на дерогации от изискванията за отчетност по отношение на институции за електронни пари, поради което съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32) следва да бъдат заличени.

(4)

Насоките относно общо определение на европейски фондове на паричния пазар (ФПП), издадени на 19 май 2010 г. от Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (Committee of European Securities Regulators — CESR), предшественика на Европейския орган за ценни книжа и пазари, имат за цел да подобрят защитата на инвеститорите чрез определяне на критерии, които се прилагат от всеки фонд, който желае да се представя на пазара като ФПП, и да служат като препоръка за европейските национални законодатели за целите на надзора. В тази връзка е уместно в Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32) да се въведат съответни нови критерии за идентифициране на ФПП за статистически цели на Европейската система на централните банки, така че съвкупността от ФПП да съответства на критериите за идентифициране, които се очаква да се прилагат за целите на надзора, следвайки горепосочените насоки на CESR. Същевременно тази промяна има за цел да повиши пазарната прозрачност и да улесни управленската отчетност относно фондовете,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32) се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

първото тире се заменя със следното:

„—

„парично-финансова институция“ (ПФИ) означава резидентно предприятие, което принадлежи към някой от следните сектори:

i)

централни банки;

ii)

кредитни институции съгласно определението в член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО;

iii)

други ПФИ, т.е. 1) други финансови институции, чиято дейност е i) да приемат депозити и/или близки заместители на депозити от лица, различни от ПФИ, и ii) за своя собствена сметка (поне в икономически смисъл) да предоставят кредити и/или да инвестират в ценни книжа; или 2) такива институции за електронни пари, които са основно ангажирани с финансово посредничество под формата на издаване на електронни пари;

iv)

фондове на паричния пазар (ФПП) съгласно определението в член 1а.

Относно критерия по точка iii), точка 1), подточка i) по-горе, степента на заменяемост между инструментите, емитирани от други ПФИ, и депозитите, вложени в кредитни институции, определя тяхната класификация като ПФИ, при условие че те отговарят на критерия по точка iii), точка 1), подточка ii),“;

б)

осмото тире се заменя със следното:

„—

„институция за електронни пари“ и „електронни пари“ означават институция за електронни пари и електронни пари съгласно определенията в член 2, параграфи 1 и 2 от Директива 2009/110/ЕО (5).

2.

Добавя се следният член 1a:

„Член 1а

Идентифициране на ФПП

За целите на настоящия правен акт като ФПП ще се третират предприятия за колективно инвестиране, които отговарят на всички посочени по-долу критерии, при което:

а)

преследват инвестиционната цел да поддържат главница на фонд и да осигуряват възвръщаемост, съизмерима с лихвените проценти на инструментите на паричния пазар;

б)

инвестират в инструменти на паричния пазар, които отговарят на критериите за инструменти на паричния пазар, определени в Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (6) или в депозити в кредитни институции, или като алтернатива, гарантират, че ликвидността и стойността на портфейла, в който инвестират, са оценени на еквивалентна основа;

в)

гарантират, че инструментите на паричния пазар, в които инвестират, са с високо качество съгласно определеното от управляващото дружество. Качеството на инструмент на паричния пазар се определя, inter alia, въз основа на следните фактори:

кредитното качество на инструмента на паричния пазар,

естеството на категориите активи, представени от инструмента на паричния пазар,

за структурирани финансови инструменти, оперативния риск и риска, свързан с контрагента, присъщи на структурираната финансова транзакция,

ликвидния профил;

г)

гарантират, че техният портфейл има среднопретеглен матуритет не повече от шест месеца и среднопретеглен срок на живот не повече от дванадесет месеца;

д)

представят ежедневно нетна стойност на активите и изчисление на цената на техните акции/дялове, както и ежедневно записване и изкупуване на акции/дялове;

е)

ограничават инвестициите в ценни книжа до такива с остатъчен матуритет до датата на обратно изкупуване, по-малък от или равен на две години, при условие че оставащият срок до датата на следваща актуализация на лихвения процент е по-малък от или равен на 397 дни, при което ценните книжа с плаващ лихвен процент следва да се актуализират спрямо лихвен процент или индекс на паричния пазар;

ж)

ограничават инвестициите в други предприятия за колективно инвестиране до такива, отговарящи на определението на ФПП;

з)

не поемат преки или непреки капиталови или стокови експозиции, включително чрез деривативи, и използват деривативи само в съответствие със стратегията на фонда за инвестиране на паричния пазар. Деривативи, които водят до валутна експозиция, могат да бъдат използвани само с цел хеджиране. Инвестиции в ценни книжа, които не са в основна валута, са разрешени, при условие че валутната експозиция е изцяло хеджирана;

и)

имат постоянна или променлива нетна стойност на активите.

3.

В член 8 параграф 4 се заличава.

4.

Без да се засяга член 2 от настоящия регламент, в част 1 от приложение I раздел 2 се заменя със следното:

Раздел 2:     Спецификации за критериите за идентифициране на ФПП

За целите на член 1а от настоящия регламент:

а)

инструментът на паричния пазар се счита с високо кредитно качество, ако му е присъден един от двата най-високи възможни краткосрочни кредитни рейтинга от всяка призната агенция за кредитен рейтинг, която е оценила този инструмент, или ако не е оценен, инструментът е с равностойно качество съгласно установеното чрез вътрешния процес на определяне на кредитни рейтинги на управляващото дружество. Когато призната агенция за кредитен рейтинг разделя своя най-висок краткосрочен кредитен рейтинг на две категории, тези два рейтинга се считат за една категория и следователно за най-високия възможен рейтинг;

б)

фондът на паричния пазар може като изключение от изискването в буква а) да държи държавна емисия поне с инвестиционен рейтинг, при което „държавна емисия“ означава инструменти на паричния пазар, които са емитирани или гарантирани от органи на централната, регионалната или местната власт, централна банка на държава-членка, ЕЦБ, Европейския съюз или Европейската инвестиционна банка;

в)

при изчисляване на среднопретегления срок на живот за ценни книжа, включително структурирани финансови инструменти, изчисляването на матуритета се основава на остатъчния матуритет до обратното изкупуване на инструментите. Когато обаче финансов инструмент включва пут опция, датата на упражняване на пут опцията може да бъде използвана вместо законния остатъчен матуритет, само ако по всяко време са изпълнени следните условия:

пут опцията може да бъде свободно упражнена от управляващото дружество на датата на нейното упражняване,

цената на упражняване на пут опцията остава близка до очакваната стойност на инструмента на следващата дата на упражняване,

инвестиционната стратегия на ФПП предполага съществуване на голяма вероятност опцията да бъде упражнена на следващата дата на упражняване;

г)

при изчисляване на среднопретегления срок на живот и на среднопретегления матуритет се вземат предвид влиянието на финансовите деривативни инструменти, депозитите и техниките за ефективно управление на портфейла;

д)

„среднопретеглен матуритет“ означава мярка за средната продължителност на времето до матуритета на всички основни ценни книжа във фонда, претеглена така, че да отразява относителния дял във всеки от държаните инструменти, допускайки, че матуритетът на инструменти с плаващ лихвен процент е времето, оставащо до датата на следваща актуализация на лихвения процент спрямо лихвения процент на паричния пазар, а не оставащото време преди момента, в който трябва да се погаси стойността на главницата на ценните книжа. На практика среднопретегленият матуритет се използва за измерване на чувствителността на ФПП към променящите се лихвени проценти на паричния пазар;

е)

„среднопретеглен срок на живот“ означава среднопретеглен остатъчен матуритет на всяка държана във фонда ценна книга, представляващ времето до пълното погасяване на главницата, независимо от лихвения процент и без дисконтиране. За разлика от изчисляването на среднопретегления матуритет, изчисляването на среднопретегления срок на живот за ценните книжа с плаващ лихвен процент и структурираните финансови инструменти не позволява използването на дати на актуализация на лихвения процент, а вместо това използва единствено посочения краен матуритет на ценната книга. Среднопретегленият срок на живот се използва за измерване на кредитния риск, като колкото повече се отлага изплащането на главницата, толкова по-голям е кредитният риск. Среднопретегленият срок на живот също така се използва за ограничаване на ликвидния риск;

ж)

„инструменти на паричния пазар“ означава инструменти, които обичайно се търгуват на паричния пазар и които са ликвидни и имат стойност, която може да бъде точно определена по всяко време;

з)

„управляващо дружество“ означава дружество, чиято обичайна дейност е управление на портфейла на ФПП.“

Член 2

Преходна разпоредба

Националните централни банки (НЦБ) могат да продължават да събират статистическа информация съгласно Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32) от ФПП, които са резиденти в техните държави-членки и които са идентифицирани в съответствие с предишния раздел 2 от приложение I, част 1 към Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), най-късно до 31 януари 2012 г. Те уведомяват всички засегнати ФПП за решението си да прилагат настоящата преходна разпоредба. НЦБ започват да събират статистическа информация от ФПП, идентифицирани в съответствие с член 1а от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), най-късно от 1 февруари 2012 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 август 2011 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(2)  C(2011) 5090 окончателен.

(3)  ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7.“

(6)  ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.“