15.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 76/9


Inget statligt stöd i den mening som avses i artikel 61.1 i EES-avtalet

2012/C 76/06

Eftas övervakningsmyndighet anser att den anmälda åtgärden inte utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 61.1 i EES-avtalet.

Datum för antagande av beslutet

:

14 december 2011

Ärende nr

:

68563

Beslutsnummer

:

391/11/KOL

Eftastat

:

Island

Benämning

:

Elavtal mellan Landsvirkjun och Alcan á Íslandi hf.

Rättslig grund

:

Lag nr 42/1983 om Landsvirkjun (Lög nr 42/1983 um Landsvirkjun). Elavtal mellan Landsvirkjun och Alcan á Íslandi hf.

Syfte

:

Ej tillämpligt.

Varaktighet

:

24 år.

Sektorer av ekonomin som berörs

:

Elproduktion/metallindustri

Giltig språkversion av beslutstexten, från vilken all konfidentiell information har tagits bort, finns på följande webbadress:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/