26.9.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 232/2


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2009/C 232/02

Datum för antagande av beslutet

13.7.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 316/08

Medlemsstat

Ungern

Region

Közép-Magyarország kivételével valamennyi régió

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

Rättslig grund

10/2008. (VIII. 1.) NFGM rendelet a Közlekedési Operatív Program 4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról

Typ av stödåtgärd

Gåvobistånd

Syfte

Utbyggnad, modernisering och uppgradering av befintlig transportinfrastruktur och stärkande av dess intermodalitet.

Stödform

Direktstöd

Budget

16 900 miljoner HUF (59,9 miljoner euro).

Stödnivå

50 % och 85 %

Varaktighet

2009–2013

Ekonomisk sektor

Transportinfrastruktur

Den beviljande myndighetens namn och adress

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Budapest

Wesselényi u. 20–22.

1077

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

3.7.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 67/09

Medlemsstat

Finland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Muutokset Suomessa voimassa olevaan merirahtiliikenteen tukiohjelmaan

Rättslig grund

Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta (1277/2007) ja laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta (967/2008)

Typ av stödåtgärd

Syfte

Bibehålla flottans konkurrenskraft och främja sjötransportklustret (sysselsättning för EU-sjöfolk, bevarande av sjöfartskunnande i EU, utveckling av sjöfartskompetens och ökad säkerhet) (1)

Stödform

Budget

700 000 EUR per år (beräknad konsekvens av den anmälda åtgärden)

Stödnivå

100 % (minskning av gällande skatt till noll)

Varaktighet

T.o.m. 31 december 2011

Ekonomisk sektor

Den beviljande myndighetens namn och adress

Merenkulkulaitos

Merenkulkulaitoksen Keskushallinto

PL 171

FI-00181 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Porkkalankatu 5

FI-00180 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

3.7.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 120/09

Medlemsstat

Finland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Muutokset Suomessa voimassa olevaan meriliikenteen tukiohjelmaan

Rättslig grund

Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta (1277/2007) ja laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta (967/2008)

Typ av stödåtgärd

Syfte

Genom dessa ändringar avser den finska regeringen att uppfylla behovet av ytterligare utveckling av sjöfartssektorn, bevara fartygsflottans konkurrenskraft och främja ”sjöfartskluster” (sysselsättning för EG-sjöfolk, bibehållen know-how i fråga om sjöfart inom EG, utveckling av sjöfartskunskaper och ökad sjösäkerhet) (2)

Stödform

Budget

200 000 EUR per år (beräknad inverkan av de anmälda åtgärderna)

Stödnivå

100 % (nedsättning av tillämpliga inkomstskatter till noll)

Varaktighet

Till och med den 31 december 2011

Ekonomisk sektor

Den beviljande myndighetens namn och adress

Sjöfartsverket

Merenkulkulaitoksen Keskushallinto

PL 171

FI-00181 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Porkkalankatu 5

FI-00180 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


(1)  Den befintliga stödordningen godkändes av kommissionen 2006 (Statligt stöd nr N 408/2005, beslut av den 16 maj 2006, offentliggjort i EUT C 276, 14.11.2006, s. 14).

(2)  Se fotnot 1.