27.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 250/160


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2011 m. gegužės 10 d.

dėl Europos aplinkos agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2011/579/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos aplinkos agentūros 2009 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aplinkos agentūros 2009 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2011 m. vasario 15 d. rekomendaciją (05892/2011 – C7–0052/2011),

atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (3), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (4), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (5) 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7–0122/2011),

1.

pritaria Europos aplinkos agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos aplinkos agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serija).

Pirmininkas

Jerzy BUZEK

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL C 338, 2010 12 14, p. 58.

(2)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)  OL L 120, 1990 5 11, p. 1.

(4)  OL L 126, 2009 5 21, p. 13.

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.