6.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 367/4


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8187 – Axcel IV/PFA/PKA/DSF)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2016/C 367/04)

1.

Komisii bolo 29. septembra 2016 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Axcel IV K/S, IV K/S 2, Ax Management Invest II K/S, Ax Management Invest K/S (Dánsko, ďalej spoločne ako „Axcel IV“), PFA Pension, Forsikringsaktieselskab (Dánsko, „PFA“) a fondy PKA (Dánsko) (2) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad celým podnikom Danmarks Skibskredit A/S (Danish Ship Finance, Dánsko, „DSF“) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Axcel IV je súčasťou Axcel, fondu súkromného kapitálu osobitne sa zameriavajúceho na stredné spoločnosti v severských krajinách. V súčasnosti vlastní sedem spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach. Jeho investície sú rozdelené do štyroch investičných fondov.

PFA je najväčšia komerčná dôchodková správcovská spoločnosť v Dánsku, ktorá poskytuje služby v oblasti dôchodkového a životného poistenia zamestnancom niektorých z najväčších firiem v Dánsku.

Fondy PKA sú tri samostatné penzijné fondy (pre rôzne skupiny povolaní), ktoré vzájomne spolupracujú. Patria k najväčším poskytovateľom služieb v oblasti dôchodkového poistenia pre penzijné fondy trhu práce v Dánsku.

DSF poskytuje lodným spoločnostiam v Dánsku aj v iných krajinách úvery zaistené loďami.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (3) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax +32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.8187 – Axcel IV/PFA/PKA/DSF na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Pensionskassen for Sundhedsfaglige (Penzijný fond zdravotníckych pracovníkov), Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer (Penzijný fond štátom registrovaných zdravotných sestier a zdravotníckych asistentov) a Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale (Penzijný fond sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov a kancelárskych pracovníkov).

(3)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.