7.3.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 55/20


Beroep ingesteld op 9 januari 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

(Zaak C-10/09)

(2009/C 55/33)

Procestaal: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Cattabriga en M. Teles Romão, gemachtigden)

Verwerende partij: Portugese Republiek

Conclusies

vaststellen dat, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2006/86/EG (1) van de Commissie van 24 oktober 2006 ter uitvoering van richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheidsvereisten, de melding van ernstige bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen en bepaalde technische voorschriften voor het coderen, bewerken, preserveren, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen, althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de Portugese Republiek de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

de Portugese Republiek te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht is op 1 september 2007 verstreken.


(1)  PB L 294, blz. 32.