7.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 55/20


9. jaanuaril 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

(Kohtuasi C-10/09)

(2009/C 55/33)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Cattabriga ja M. Teles Romão)

Kostja: Portugali Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Portugali Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi 2006/86/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/23/EÜ jälgitavusnõuete, rasketest kõrvaltoimetest ja tõsistest kõrvalekalletest teatamise ning inimkudede ja -rakkude kodeerimist, töötlemist, säilitamist, ladustamist ja jaotamist käsitlevate teatavate tehniliste nõuete osas (1), täitmiseks või igal juhul ei ole komisjoni neist teavitanud, siis on Portugali Vabariik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Portugali Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi siseriiklikku õigusse ülevõtmise tähtaeg möödus 1. septembril 2007.


(1)  ELT L 294, lk 32.