7.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 55/20


Žaloba podaná dne 9. ledna 2009 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

(Věc C-10/09)

(2009/C 55/33)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupkyně: C. Cattabriga a M. Teles Romão, zmocněnkyně)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Portugalská republika tím, že nepřijala nezbytné právní a správní předpisy k dosažení souladu se směrnicí Komise 2006/86/ES (1) ze dne 24. října 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost, oznamování závažných nežádoucích reakcí a účinků a některé technické požadavky na kódování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk, a v každém případě tím, že Komisi o takových předpisech neuvědomila, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z uvedené směrnice.

uložit Portugalské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Lhůta pro provedení směrnice do vnitrostátního práva uplynula dne 1. září 2007.


(1)  Úř. věst. L 294, s. 32.