18.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget)

2011/C 147/01

Datum för antagande av beslutet

30.3.2011

Referensnummer för statligt stöd

NN 55/10

Medlemsstat

Tjeckien

Region

Blandade områden

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Poskytování služeb vlastníkům lesů při hospodaření v lesích

Rättslig grund

1)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) – § 46 zákona

2)

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Skogsbruk, Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

 

Total budget: 910 CZK (i miljoner)

 

Årlig budget: 120 CZK (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

1.5.2004–31.12.2013

Ekonomisk sektor

Skogsbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

30.3.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.32013 (10/N)

Medlemsstat

Slovakien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Schéma štátnej pomoci na úhradu strát na reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobených prírodnou katastrofou

Rättslig grund

§ 7 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Naturkatastrofer eller exceptionella händelser

Stödform

Bidrag

Budget

 

Total budget: 0,32 EUR (i miljoner)

 

Årlig budget: 0,08 EUR (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Skogshushållning och skogsskötsel

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm