18.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 147/1


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy)

2011/C 147/01

Datum přijetí rozhodnutí

30.3.2011

Odkaz na číslo státní podpory

NN 55/10

Členský stát

Česká republika

Region

Smíšené oblasti

Název (a/nebo jméno příjemce)

Poskytování služeb vlastníkům lesů při hospodaření v lesích

Právní základ

1)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) – § 46 zákona

2)

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Lesní hospodářství, Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 910 CZK (v milionech)

 

Roční rozpočet: 120 CZK (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

1.5.2004–31.12.2013

Hospodářská odvětví

Lesnictví a těžba dřeva

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

30.3.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32013 (10/N)

Členský stát

Slovensko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Schéma štátnej pomoci na úhradu strát na reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobených prírodnou katastrofou

Právní základ

§ 7 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Přírodní pohromy nebo mimořádné okolnosti

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 0,32 EUR (v milionech)

 

Roční rozpočet: 0,08 EUR (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm