5.6.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 148/51


Postanowienie Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — Komisja przeciwko TMT Pragma

(Sprawa T-527/08) (1)

2010/C 148/85

Język postępowania: włoski

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 32 z 7.2.2009.