5.6.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 148/51


Rettens kendelse af 26. marts 2010 — Kommissionen mod TMT Pragma

(Sag T-527/08) (1)

2010/C 148/85

Processprog: italiensk

Formanden for Ottende Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 32 af 7.2.2009.