16.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 276/17


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9476 – Toyota Tsusho/Toyota Tsusho India/Maruti Suzuki India/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 276/08)

1.   

W dniu 5 sierpnia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Toyota Tsusho India Private Limited (Indie) („Toyota India”) i jej spółki dominującej Toyota Tsusho Corporation (Japonia) („Toyota”),

Maruti Suzuki India Limited (Indie) („Suzuki India”), jednostki zależnej przedsiębiorstwa Suzuki Motor Corporation (Japonia) („Suzuki”),

nowo utworzonej spółki będącej wspólnym przedsiębiorcą („JV”) (Indie).

Przedsiębiorstwa Toyota i Suzuki przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Toyota: działalność między innymi w różnych sektorach przemysłu, prace rozwojowe, produkcja, zarządzanie zaopatrzeniem oraz sprzedaż części samochodowych i części do samolotów, a także produkcja i dystrybucja samochodów,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Suzuki: działalność między innymi w zakresie wytwarzania, zakupu i sprzedaży pojazdów silnikowych, ich części składowych i części zamiennych,

—   w przypadku przedsiębiorstwa JV: działalność między innymi w zakresie dostaw, demontowania i przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz wprowadzania do obrotu i sprzedaży złomu i innych produktów pochodzących z tego rodzaju działalności w Indiach.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9476 – Toyota Tsusho/Toyota Tsusho India/Maruti Suzuki India/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.