7.7.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 182/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1093,

6. juuli 2016,

millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine didetsüülmetüülpolü(oksüetüül)ammoniumpropionaadi kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 89 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 1062/2014 (2) on kehtestatud loetelu olemasolevatest toimeainetest, mida tuleb hinnata seoses nende võimaliku heakskiitmisega biotsiidides kasutamiseks. Loetelu sisaldab didetsüülmetüülpolü(oksüetüül)ammoniumpropionaati.

(2)

Didetsüülmetüülpolü(oksüetüül)ammoniumpropionaati on hinnatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (3) artikli 16 lõikele 2 seoses selle kasutamisega toodetes, mis kuuluvad kõnealuse direktiivi V lisas kirjeldatud tooteliiki 8 (puidukonservandid), mis vastab määruse (EL) nr 528/2012 V lisas kirjeldatud tooteliigile 8.

(3)

Hindavaks pädevaks asutuseks määratud Itaalia esitas 20. novembril 2007 hindamisaruande ja oma soovitused.

(4)

Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 artikli 7 lõikega 2 sõnastati 8. detsembril 2015 biotsiidikomitees Euroopa Kemikaaliameti arvamus, võttes arvesse toimeainet hinnanud pädeva asutuse järeldusi.

(5)

Kõnealuse arvamuse kohaselt vastavad tooteliiki 8 kuuluvad ning didetsüülmetüülpolü(oksüetüül)ammoniumpropionaati sisaldavad biotsiidid eeldatavasti direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 nõuetele, kui on täidetud teatavad selliste biotsiidide kasutamist reguleerivad nõuded ja tingimused.

(6)

Seepärast on asjakohane kiita heaks didetsüülmetüülpolü(oksüetüül)ammoniumpropionaadi kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides, kui teatavad nõuded ja tingimused on täidetud.

(7)

Enne toimeaine heakskiitmist tuleks ette näha mõistlik ajavahemik, et huvitatud isikud saaksid vastavalt vajadusele valmistuda uute nõuete täitmiseks.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks toimeaine didetsüülmetüülpolü(oksüetüül)ammoniumpropionaadi kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kooskõlas lisas esitatud nõuete ja tingimustega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. augusti 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist (ELT L 294, 10.10.2014, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).


LISA

Üldnimetus

IUPACi nimetus

Identifitseerimisandmed

Toimeaine minimaalne puhtusaste (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumise kuupäev

Tooteliik

Eritingimused

Didetsüülmetüülpolü(oksüetüül)ammoniumpropionaat

IUPACi nimetus:

α-[2-(didetsüülmetüülammonio)etüül]-ω-hüdroksüpolü(oksü-1,2-etaandiüül)propionaat

EÜ nr: Ei ole määratud

CASi nr: 94667-33–1

86,1 massiprotsenti (kuivaine)

1. jaanuar 2018

31. detsember 2027

8

Biotsiididele loa andmisel kohaldatakse järgmisi tingimusi:

1)

toote hindamisel pööratakse erilist tähelepanu loataotlusega hõlmatud kasutusviisidega seotud kokkupuutele, riskidele ja tõhususele, mida ELi tasandil ei ole toimeaine riskide hindamisel käsitletud;

2)

pidades silmas hinnatud kasutusviiside puhul kindlaks tehtud riske, tuleb toote hindamisel pöörata erilist tähelepanu:

a)

tööstuslikele kasutajatele ja kutselistele kasutajatele;

b)

põhjaveele, kui puitu kasutatakse välistingimustes;

3)

arvestades kindlaks tehtud riske pinna- ja põhjaveele, tuleb kasutamiseks lubatud toodete märgistel ja ohutuskaartidel, kui need lisatakse, märkida, et toodete tööstusliku ja kutsealase kasutamise korral tuleb neid kasutada eraldatud alal või kõval veekindlal alusel, millelt äravool on takistatud, ning et värskelt töödeldud puit tuleb peale töötlemist ladustada varju alla või vedelikukindla materjaliga kaetud pinnale (või teha mõlemat), et ära hoida toote sattumine pinnasesse või vette, ning et kõik toote kasutamisest tekkinud jäägid tuleb koguda taaskasutuseks või kasutuselt kõrvaldamiseks.


(1)  Selles veerus osutatud puhtusaste oli selle toimeaine minimaalne puhtusaste, mida kasutati määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 1 kohasel hindamisel. Turule lastud tootes sisalduva toimeaine puhtusaste võib olla samasugune või erinev, kui on tõendatud, et selline puhtuseaste on tehniliselt samaväärne puhtuseastmega, mille juures toimeainet hinnati.