1975L0106 — SK — 11.04.2009 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY

z 19. decembra 1974

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých kvapalín do hotových obalov podľa objemu

(75/106/EHS)

(Ú. v. ES L 042, 15.2.1975, p.1)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007,

L 247

17

21.9.2007