1975L0106 — PL — 11.04.2009 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA RADY

z dnia 19 grudnia 1974 r.

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do objętościowego uzupełniania niektórych płynów w opakowaniach jednostkowych

(75/106/EWG)

(Dz.U. L 042, 15.2.1975, p.1)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Dyrektywa 2007/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r.

L 247

17

21.9.2007