1975L0106 — NL — 11.04.2009 — 003.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 19 december 1974

betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het voorverpakken naar volume van bepaalde vloeistoffen in voorverpakkingen met bepaalde inhoud

(75/106/EEG)

(PB L 042, 15.2.1975, p.1)

ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Richtlijn 2007/45/EG Van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007

L 247

17

21.9.2007