1975L0106 — LT — 11.04.2009 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS DIREKTYVA

1974 m. gruodžio 19 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kai kurių skystųjų produktų fasavimu pagal tūrį, suderinimo

(75/106/EEB)

(OL L 042, 15.2.1975, p.1)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/45/EB 2007 m. rugsėjo 5 d.

L 247

17

21.9.2007