1975L0106 — DA — 11.04.2009 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS DIREKTIV

af 19. december 1974

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om færdigpakning af visse væsker i bestemte volumenstørrelser

(75/106/EØF)

(EFT L 042, 15.2.1975, p.1)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/45/EF af 5. september 2007

L 247

17

21.9.2007