1975L0106 — BG — 11.04.2009 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 19 декември 1974 година

относно сближаването на законодателствата на държавите-членки за предварително опаковане по обем на някои предварително опаковани течности

(75/106/ЕИО)

(ОВ L 042, 15.2.1975, p.1)

отменен със:

 

 

Официален вестник

 

Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година

L 247

17

21.9.2007