8.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 90/5


Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

2010/C 90/07

Steun nr.: XA 261/09

Lidstaat: Bulgarije

Regio: —

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена

Rechtsgrondslag:

1.

Чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 5 и ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за подпомагане на земеделските производители;

2.

Artikel 14, lid 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: De voor de gehele toepassingstermijn van de steunregeling geldende totale begroting bedraagt maximaal 5 771 519 BGN.

Per jaar bedraagt de begroting voor de steunregeling maximaal

Voor 2010: 1 352 345 BGN

Voor 2011: 1 412 785 BGN

Voor 2012: 1 472 047 BGN

Voor 2013: 1 534 342 BGN

Maximale steunintensiteit: Artikel 14, lid 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 — 100 % van de subsidiabele uitgaven voor de volgende diensten:

veldkeuring van gewassen voor de teelt van zaaizaad;

verstrekking van etiketten;

monsterneming bij voor certificering bestemde partijen zaaizaad;

laboratoriumonderzoek van zaadmonsters per gewasgroep;

controle achteraf van partijen zaaizaad.

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: Steun verlenen aan kmo's om de productie en het gebruik van kwaliteitszaaizaad voor graangewassen, oliehoudende gewassen, voedergewassen, handelsgewassen en aardappelen te bevorderen.

Betrokken economische sector(en): De productie van zaaizaad en plantgoed voor graangewassen, oliehoudende gewassen, voedergewassen, handelsgewassen en aardappelen.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Darzhaven fond „Zemedelie“

bul. Tsar Boris III 136

1618 Sofia

BULGARIA

Website: http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_pomoshti_reglament_1857_2006/

Andere informatie: De steun wordt — in de vorm van gesubsideerde diensten — verleend door het „Izpalnitelna agentsiya po sortoizpitvane, aprobatsiya i semekontrol (IASAS)”, een orgaan dat ressorteert onder het ministerie voor Landbouw en voeding en dat controle uitoefent over de zaadproductie overeenkomstig „Zakon za posevniya i posadachen material” en in overeenstemming met artikel 14, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1857/2006. Er vinden geen rechtstreekse geldelijke betalingen aan producenten plaats.

Overeenkomstig artikel 14, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 is de steun toegankelijk voor al wie in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daarvoor in aanmerking komt. Voor activiteiten die de begunstigde reeds heeft ontplooid, mag geen steun met terugwerkende kracht worden toegekend.

De steun dekt 100 % van de honoraria voor bovenvermelde dienstverlening die betrekking heeft op de toepassing van de verplichte controlemaatregelen die in „Zakon za posevniya i posadachen material” en daarmee verband houdende verordeningen zijn vastgesteld.

Steun nr.: XA 264/09

Lidstaat: Spanje

Regio: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2010

Rechtsgrondslag: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2010

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Voor 2010 is in het kader van de steunregeling 20 500 EUR uitgetrokken waarvan 12 000 EUR bestemd is voor leningen aan de coöperaties en 8 500 EUR voor leningen aan de organisaties.

Maximale steunintensiteit: de subsidie bedraagt ten hoogste 50 % van de subsidiabele uitgaven, met een maximum van in totaal 12 000 EUR voor de coöperaties en 8 500 EUR voor de organisaties.

Datum van tenuitvoerlegging: de datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: de regeling loopt af op 31 december 2010.

Doelstelling van de steun: De steunverlening heeft ten doel ondersteuning te bieden bij de handhaving en verbetering van het genetisch rendement van het vee in Salamanca, door middel van door veehoudersorganisaties en -coöperaties in de provincie Salamanca verrichte controles van de melkkwaliteit en de genetische kwaliteit van melkrassen van koeien, schapen en geiten.

De steunregeling valt onder artikel 16, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren.

Met subsidiabele uitgaven worden de lopende uitgaven van veehoudersorganisaties en -coöperaties bedoeld die onmiskenbaar rechtstreeks in verband staan met de gesubsidieerde activiteit (het verlenen van technische ondersteuning met het oog op de invoering van programma’s om de genetische kwaliteit of het genetisch rendement van vee te bepalen); deze uitgaven hebben betrekking op:

door derden verrichte tests om de genetische kwaliteit of het genetisch rendement van vee te bepalen;

indirecte belastingen die kunnen worden teruggevorderd of vergoed, komen niet voor de subsidie in aanmerking.

Betrokken economische sector(en): Veehouderij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Website: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2010/ControlLechero.pdf

Andere informatie: De subsidie is verenigbaar met andere subsidies, steun, financiële middelen of inkomsten ten bate van de gesubsidieerde activiteit die beschikbaar worden gesteld door een nationale openbare of particuliere dienst, een EU-dienst of instantie dan wel een internationale organisatie, op voorwaarde dat de maxima die zijn vastgesteld in artikel 16, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 (maximaal 70 % van de kosten van de verrichte tests), niet worden overschreden.

Alle bepalingen van artikel 16, lid 1, onder b), van de verordening zijn op de begunstigden van de subsidie van toepassing, hetgeen betekent dat routinematige controles van de melkkwaliteit van de regeling uitgesloten zijn.

Steun nr.: XA 279/09

Lidstaat: Frankrijk

Regio: Département de la Seine-Maritime

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Aides à la réalisation de diagnostics énergétiques «Planète» dans les exploitations agricoles (Seine-Maritime)

Rechtsgrondslag: Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales

Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la politique agricole départementale, période 2009-2012.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 30 000 EUR jaarlijks

Maximale steunintensiteit: 100 %, met een maximum van 200 EUR.

Datum van tenuitvoerlegging: Met ingang van de datum waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Periode 2009-2012.

Doelstelling van de steun: Met deze regeling wil men de landbouwers in de gelegenheid stellen om de sterke en de zwakke kanten van hun exploitatiesysteem op het vlak van rechtstreeks of onrechtstreeks energieverbruik, te ontdekken. Deze diagnose is nodig met het oog op eventuele investeringen in of onderzoek naar corrigerende maatregelen.

De steun wordt verleend in overeenstemming met artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

Betrokken economische sector(en): De gehele landbouwsector (kmo's)

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime

Quai Jean Moulin

76101 Rouen Cedex 1

FRANCE

Website: http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-realisation-de-diagnostic-energetique-planete-dans-les-exploitations-agricoles-+-formulaire-t2.pdf

Andere informatie: —