8.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 90/5


Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

2010/C 90/07

Atbalsta Nr.: XA 261/09

Dalībvalsts: Bulgārija

Reģions: —

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена

Juridiskais pamats:

1.

Чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 5 и ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за подпомагане на земеделските производители.

2.

Regulas (EK) Nr. 1857/2006 14. panta 2. punkta e) apakšpunkts.

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Atbalsta maksimālais kopējais budžets tā īstenošanas termiņā ir BGN 5 771 519.

Maksimālais gada budžets pasākumam ir šāds

2010. gadam— BGN 1 352 345

2011. gadam— BGN 1 412 785

2012. gadam— BGN 1 472 047

2013. gadam— BGN 1 534 342

Atbalsta maksimālā intensitāte: Regulas (EK) Nr. 1857/2006 14. panta 2. punkta e) apakšpunkts – 100 % no attiecināmajām izmaksām par šādiem pakalpojumiem:

sēklu kultūru sējumu apskate,

etiķešu piešķiršana,

sertifikācijai paredzēto sēklas partiju paraugu ņemšana,

sēklas paraugu laboratoriskā analīze pa kultūraugu grupām,

sēklas partiju pēckontrole.

Īstenošanas datums:

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums:

Atbalsta mērķis: Palīdzība MVU nolūkā veicināt kvalitatīvu sēklu audzēšanu un izmantošanu labībai, eļļai, lopbarībai, tehniskajām kultūrām un kartupeļiem

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Augkopība – sēklas audzēšana labībai, eļļas augiem, lopbarībai un tehniskajām kultūrām un kartupeļiem

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Darzhaven fond „Zemedelie“

bul. Tsar Boris III 136

1618 Sofia

BULGARIA

Tīmekļa vietne: http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_pomoshti_reglament_1857_2006/

Papildu informācija: Atbalsts izpaužas kā subsidēti pakalpojumi, ko sniedz Izpalnitelna agentsiya po sortoizpitvane, aprobatsiya i semekontrol (IASAS), ar kuras palīdzību Lauksaimniecības un pārtikas ministrs īsteno sēklu kontroli atbilstīgi Zakon za posevniya i posadachen material saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 14. panta 5. punktu. Tajā nebūs tiešu naudas maksājumu lauksaimniecības produktu ražotājiem.

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1857/2006 14. panta 6. punktam atbalsts ir pieejams visiem, kuri atbilst palīdzības saņemšanas kritērijiem attiecīgajā jomā, balstoties uz objektīvi definētiem nosacījumiem. Atbalsts netiks piešķirts ar atpakaļejošu spēku attiecībā uz darbībām, kuras saņēmējs jau veicis.

Atbalsts aptver 100 % no maksas par iepriekš minētajiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti saistībā ar Zakon za posevniya i posadachen material un ar to saistītos noteikumos noteikto obligāto kontroles pasākumu piemērošanu.

Atbalsta Nr.: XA 264/09

Dalībvalsts: Spānija

Reģions:

Castilla y León (provincia de Salamanca)

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2010.

Juridiskais pamats: proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2010.

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie izdevumi 2010. gadā ir EUR 20 500 (divdesmit tūkstoši pieci simti euro), pie tam kooperatīviem paredzētā atbalsta kopsumma ir EUR 12 000 (divpadsmit tūkstoši euro), bet apvienībām – EUR 8 500 (astoņi tūkstoši pieci simti euro).

Atbalsta maksimālā intensitāte: Piešķīruma maksimālā summa nevar pārsniegt ne 50 % no attiecināmajiem izdevumiem, ne EUR 12 000 kooperatīviem vai EUR 8 500 apvienībām, kas iesniegušas pieprasījumus.

Īstenošanas datums: No dienas, kad Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē publicēts attiecīgā atbrīvojuma pieprasījuma reģistrācijas numurs

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz 2010. gada 31. decembrim.

Atbalsta mērķis: Šā piešķīruma mērķis ir veicināt Salamankas ganāmpulku ģenētiskās kvalitātes uzturēšanu un uzlabošanu, šādā nolūkā ar Salamankas provinces lopkopības uzņēmumu apvienību un kooperatīvu starpniecību veicot piena šķirņu liellopu, aitu un kazu piena un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes līmeņa kontroli.

Šo atbalsta shēmu īsteno saskaņā ar 16. panta 1. punkta b) apakšpunktu Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulā (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu.

Attiecināmie izdevumi ir faktiskie izdevumi, kas tieši un neapšaubāmi saistīti ar subsidējamo darbību gan attiecībā uz apvienībām, gan lopkopības kooperatīviem (tehniskās palīdzības sniegšana programmu īstenošanā, lai noteiktu mājlopu ģenētisko kvalitāti vai produktivitāti) un attiecas uz:

trešo personu veiktām analīzēm mājlopu ģenētiskās kvalitātes vai produktivitātes noteikšanai,

atbalsts neattiecas uz netiešajiem nodokļiem, ja tos var atgūt vai kompensēt.

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lopkopības nozare.

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Tīmekļa vietne: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2010/ControlLechero.pdf

Papildu informācija: Šis piešķīrums ir savietojams ar jebkādu citu piešķīrumu, atbalstu, līdzekļiem vai ienākumiem, ko subsidējamai darbībai piešķir jebkāda valsts vai Eiropas Savienības iestāde, publiska vai privāta struktūra vai starptautiska organizācija, ja netiek pārsniegts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1857/2006 16. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktais atbalsta ierobežojums (līdz 70 % no izmaksām par veiktajiem testiem).

Piešķīruma saņēmējiem jāizpilda visi nosacījumi, kas paredzēti regulas 16. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kur noteikts, ka piena kvalitātes regulāras pārbaudes ir izslēgtas.

Atbalsta Nr.: XA 279/09

Dalībvalsts: Francija

Reģions:

Département de la Seine-Maritime

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Aides à la réalisation de diagnostics énergétiques «Planète» dans les exploitations agricoles (Seine-Maritime)

Juridiskais pamats: Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales

Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la politique agricole départementale, période 2009-2012

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: EUR 30 000 gadā

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 %, nepārsniedzot EUR 200

Īstenošanas datums: sākot ar datumu, kurā pieprasījuma par atbrīvojumu reģistrācijas numuru publicē Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta vietnē

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: no 2009. līdz 2012. gadam

Atbalsta mērķis: Šo pasākumu mērķis ir nodrošināt lauksaimniekiem informāciju par to, kādas ir viņu saimniecības sistēmas stiprās un vājās puses saistībā ar tiešu vai netiešu energopatēriņu. Šī diagnosticēšana ir jāveic, pirms tiek īstenoti potenciālie ieguldījumi vai pirms saimniecībām tiek meklēti koriģējoši risinājumi.

Atbalsts tiks piešķirts, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. panta noteikumus.

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): visa lauksaimniecības nozare (MVU)

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Monsieur le Président du département de Seine-Maritime

Quai Jean Moulin

76101 Rouen Cedex 1

FRANCE

Tīmekļa vietne: http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-realisation-de-diagnostic-energetique-planete-dans-les-exploitations-agricoles-+-formulaire-t2.pdf

Papildu informācija: —