8.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 90/5


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

2010/C 90/07

Помощ №: XA 261/09

Държава-членка: България

Регион: —

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена

Правно основание:

1.

Чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 5 и ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за подпомагане на земеделските производители;

2.

Чл. 14, параграф 2, буква „д“ от Регламент (ЕО) № 1857/2006.

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Максималният общ бюджет на помощта за периода на прилагане е в размер на 5 771 519 лева.

Максималният годишен бюджет на помощта е, както следва

за 2010 г.— 1 352 345 лева;

за 2011 г.— 1 412 785 лева;

за 2012 г.— 1 472 047 лева;

за 2013 г.— 1 534 342 лева.

Максимален интензитет на помощта: По чл. 14, параграф 2, буква „д“ от Регламент (ЕО) № 1857/2006 — 100 % от допустимите разходи за извършване на услугите:

полска инспекция на семепроизводни посеви,

издаване на етикети,

вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране,

лабораторни анализи на проби семена по групи култури,

извършване на последващ контрол на партиди семена.

Дата на изпълнение:

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ:

Цел на помощта: Подпомагане на МСП за насърчаване производството и използването на качествени семена от зърнени, маслодайни, фуражни, технически култури и картофи

Обхванат сектор (обхванати сектори): Растениевъдство — семепроизводство на зърнени, маслодайни, фуражни, технически култури и картофи

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Държавен фонд „Земеделие“

bul. Tsar Boris III 136

1618 Sofia

BULGARIA

Интернет адрес: http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_pomoshti_reglament_1857_2006/

Други сведения: Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), чрез която министърът на земеделието и храните осъществява контрола на посевния материал съгласно Закона за посевния и посадъчен материал, в съответствие с чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1857/2006. Помощта няма да включва преки плащания на парични суми към земеделските производители.

Съгласно чл. 14, параграф 6 на Регламент (ЕО) 1857/2006, помощта е достъпна за всички, отговарящи на критериите за подпомагане в съответната област, въз основа на обективно определени условия. Няма да се предоставя помощ със задна дата за дейности, които вече са извършени от получателя.

Помощта представлява 100 % от разходите за покриване на таксите за гореописаните услуги, извършвани във връзка с прилагането на задължителните мерки по контрол, регламентирани в националното законодателство — Закона за посевния и посадъчен материал и подзаконовите актове към него.

Помощ №: XA 264/09

Държава-членка: Испания

Регион: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2010

Правно основание: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2010

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Планираните годишни разходи по тази схема за 2010 г. са 20 500 EUR (двадесет хиляди и петстотин евро), в които се включват обща сума в размер на 12 000 EUR (дванадесет хиляди евро) за кооперативи и обща сума в размер на 8 500 EUR (осем хиляди и петстотин евро) за сдружения.

Максимален интензитет на помощта: Максималният размер на безвъзмездната помощ не може да надхвърля 50 % от приемливите разходи, т.е. 12 000 EUR за кооперативи или 8 500 EUR за сдружения, кандидатстващи за помощта.

Дата на изпълнение: От датата на публикуване на регистрационния номер на заявлението за освобождаване на уебсайта на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Комисията

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: До 31 декември 2010 г.

Цел на помощта: Целта на помощта е да спомогне за поддържане и подобряване на генетичното качество на добитъка в Salamanca посредством наблюдаване, извършвано от сдружения и кооперативи на животновъди в провинция Salamanca, на качеството на млякото от животните и на генетичното качество на млекодайните крави, овце и кози.

Схемата за помощ попада в обхвата на член 16, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти.

Под „приемливи разходи“ както за сдруженията, така и за кооперативите на животновъди се разбират текущите разходи, които са явно и пряко свързани със субсидираната дейност (оказване на техническа помощ за изпълнение на програмите за установяване на генетичното качество или продуктивността на добитъка) и които се отнасят до:

извършвани от трети страни тестове за установяване на генетичното качество или продуктивността на добитъка,

непреките данъци, които могат да бъдат възстановени или компенсирани, не представляват приемливи разходи за субсидиране.

Обхванат сектор (обхванати сектори): Животновъден сектор

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Интернет адрес: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2010/ControlLechero.pdf

Други сведения: Настоящата безвъзмездна помощ ще бъде съвместима с всяка друга безвъзмездна помощ, ресурси или приходи по отношение на субсидираната дейност, предоставени от национален публичен орган или частна организация, или орган на Европейския съюз, или международна организация, при условие че не надвишава количествените ограничения за помощ, определени в член 16, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията (до 70 % от разходите за извършваните тестове).

Получателите на безвъзмездната помощ трябва да отговарят на всички изисквания, формулирани в член 16, параграф 1, буква б) от регламента, или с други думи — от нея са изключени рутинните проверки на качеството на млякото.

Помощ №: XA 279/09

Държава-членка: Франция

Регион: Département de la Seine-Maritime

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Aides à la réalisation de diagnostics énergétiques «Planète» dans les exploitations agricoles (Seine-Maritime)

Правно основание: Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales

Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la politique agricole départementale, période 2009-2012.

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: 30 000 EUR годишно

Максимален интензитет на помощта: 100 %, в рамките на тавана от 200 EUR

Дата на изпълнение: От датата на публикуване на регистрационния номер на заявлението за освобождаване на сайта на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Комисията

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: за периода 2009—2012 г.

Цел на помощта: Целта на тази схема е да се даде възможност на земеделските стопани да се осведомят за предимствата и недостатъците на своята производствена система по отношение на пряката или непряката консумация на енергия. Тази диагностика е предварително условие за осъществяването на евентуални инвестиции или за търсенето на корективни решения в производството.

Помощта ще се отпуска в съответствие с разпоредбите на член 15 от Регламент (ЕО) № 1857/2006.

Обхванат сектор (обхванати сектори): Целият селскостопански сектор (малки и средни предприятия)

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Monsieur le Président du département de Seine-Maritime

Quai Jean Moulin

76101 Rouen Cedex 1

FRANCE

Интернет адрес: http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-realisation-de-diagnostic-energetique-planete-dans-les-exploitations-agricoles-+-formulaire-t2.pdf

Други сведения: —