2.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 156/47


Rettens kendelse af 9. marts 2016 — SGP Rechtsanwälte mod KHIM — StoryDOCKS (tolino)

(Sag T-490/15) (1)

((EF-varemærker - indsigelsessag - tilbagekaldelse af den anfægtede beslutning - bortfald af tvistens genstand - ufornødent at træffe afgørelse))

(2016/C 156/64)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB (München, Tyskland) (ved advokat K. Köklü)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved A. Schifko, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: StoryDOCKS GmbH (Hamburg, Tyskland) (ved advokaterne R. Graef og C. Rauda)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 11. juni 2015 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2042/2014-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Verlag Friedrich Oetinger GmbH, nu StoryDOCKS GmbH og PF&P Rechtsanwälte, nu SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) bærer sine egne omkostninger og betaler de af SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB og StoryDOCKS GmbH afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 337 af 12.10.2015.