2.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 156/47


Usnesení Tribunálu ze dne 9. března 2016 – SGP Rechtsanwälte v. OHIM – StoryDOCKS (tolino)

(Věc T-490/15) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Zrušení napadeného rozhodnutí orgánem, který ho vydal - Zánik předmětu sporu - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2016/C 156/64)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB (Mnichov, Německo) (zástupce: K. Köklü, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Schifko, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: StoryDOCKS GmbH (Hamburg, Německo) (zástupci: R. Graef a C. Rauda, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 11. června 2015 (věc R 2042/2014-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Verlag Friedrich Oetinger GmbH, nyní StoryDOCKS GmbH, a PF&P Rechtsanwälte, devenue SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB.

Výrok

1.

O žalobě již není namístě rozhodnout.

2.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společnostmi SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB a StoryDOCKS GmbH.


(1)  Úř. věst. C 337, 12.10.2015.