11.5.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 122/4


Järelteade Eurostati 2009. aasta toetuste kohta

2010/C 122/04

Vastavalt finantsmääruse artikli 110 lõikele 2 ja finantsmääruse rakenduseeskirjade artiklile 169 teavitatakse üldsust 2009. aastal Eurostatilt toetust saanud meetmetest.

Kõnealuste meetmete loetelu on elektrooniliselt kättesaadav EUROPA serveril (http://europa.eu). Nimetatud loetelule pääseb ligi järgmiselt: Funding and grants (Rahastamine ja toetused) – Grants, funds and programmes (Toetused, fondid ja programmid) – Grants, funds and programmes by EU policy (Toetused, fondid ja programmid ELi poliitikavaldkondade lõikes) – Statistics (Statistika); sellelt lehelt valida „List of grants awarded in 2009” (2009. aastal antud toetused).

Selles loetelus on esitatud toimiku number, asjaomane üksus, toetusesaaja nimi ja riik, meetme nimetus, eraldatud summa ja meetme kaasfinantseerimise määr.