2008D0788 — SK — 01.01.2010 — 000.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. októbra 2008,

ktorým sa stanovujú čisté sumy vyplývajúce z uplatňovania dobrovoľnej modulácie v Portugalsku na kalendárne roky 2009 – 2012

[oznámené pod číslom K(2008) 5533]

(Iba portugalské znenie je autentické)

(2008/788/ES)

(Ú. v. ES L 271, 11.10.2008, p.44)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum