2008D0788 — NL — 01.01.2010 — 000.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 3 oktober 2008

tot vaststelling van de nettobedragen die voortvloeien uit de toepassing van de vrijwillige modulatie in Portugal voor de kalenderjaren 2009-2012

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 5533)

(Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

(2008/788/EG)

(PB L 271, 11.10.2008, p.44)

ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum