2008D0788 — FI — 01.01.2010 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä lokakuuta 2008,

tukien vapaaehtoisen mukauttamisen soveltamisesta Portugalissa johtuvien nettomäärien vahvistamisesta kalenterivuosiksi 2009–2012

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5533)

(Ainoastaan portugalinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2008/788/EY)

(EYV L 271, 11.10.2008, p.44)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä