2008D0788 — CS — 01.01.2010 — 000.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. října 2008,

kterým se stanoví čisté částky vyplývající z uplatňování dobrovolného odlišení v Portugalsku pro kalendářní roky 2009–2012

(oznámeno pod číslem K(2008) 5533)

(Pouze portugalské znění je závazné)

(2008/788/ES)

(Úř. věst. L 271, 11.10.2008, p.44)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum