2008D0788 — BG — 01.01.2010 — 000.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 октомври 2008 година

за определяне на нетните суми, получени в резултат на прилагането на доброволната модулация в Португалия за календарните години от 2009 до 2012

(нотифицирано под номер C(2008) 5533)

(само текстът на португалски език е автентичен)

(2008/788/ЕО)

(ОВ L 271, 11.10.2008, p.44)

отменен със:

 

 

Официален вестник