Subject of the case
Izrek

Subject of the case

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Rechtbank Haarlem – Razlaga in veljavnost Uredbe Komisije (ES) št. 535/94 z dne 9. marca 1994 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 68, str. 15), Uredbe Komisije (ES) št. 1832/2002 z dne 1. avgusta 2002 o spremembah Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 290, str. 1), Uredbe Komisije (ES) št. 1871/2003 z dne 23. oktobra 2003 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 13, str. 493) in Uredbe Komisije (ES) št. 2344/2003 z dne 30. decembra 2003 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter Skupni carinski tarifi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 15, str. 231) – Piščančji kosi brez kosti, zamrznjeni in nasoljeni – Tarifna uvrstitev

Izrek

Izrek

V okoliščinah, kot so te v postopku v glavni stvari, v katerih je bila carinska deklaracija za carinski postopek sprostitve v prosti promet opravljena pred 27. septembrom 2005, se na sklep organa Svetovne trgovinske organizacije (STO) za reševanje sporov z dne 27. septembra 2005 o sprejetju poročila pritožbenega organa STO (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) in dveh poročil posebne skupine STO (WT/DS269/R in WT/DS286/R), kakor ju je spremenil pritožbeni organ, ni mogoče sklicevati niti v okviru razlage dodatne opombe 7 k poglavju 2 kombinirane nomenklature, navedene v Uredbi Komisije (ES) št. 1810/2004 z dne 7. septembra 2004 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, niti v okviru presoje veljavnosti te dodatne opombe.