Subject of the case
Výrok

Subject of the case

Predmet

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Rechtbank Haarlem – Výklad a platnosť nariadenia Komisie (ES) č. 535/94 z 9. marca 1994, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 68, s. 15), nariadenia Komisie (ES) č. 1832/2002 z 1. augusta 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 290, s. 1), nariadenia Komisie (ES) č. 1871/2003 z 23. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 275, s. 5; Mim. vyd. 02/013, s. 493), a nariadenia Komisie (ES) č. 2344/2003 z 30. decembra 2003, ktoré mení a dopĺňa prílohu I k nariadeniu Rady (EHS) o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 346, s. 38; Mim. vyd. 02/015, s. 231) – Vykostené, mrazené a nasolené kuracie kusy – Colné zaradenie

Výrok

Výrok

Za takých okolností, o aké ide v konaní vo veci samej, keď sa colné vyhlásenia s návrhom na prepustenie do colného režimu „prepustenie do voľného obehu“ uskutočnili pred 27. septembrom 2005, nie je možné sa odvolávať na rozhodnutie orgánu na urovnávanie sporov Svetovej obchodnej organizácie (WTO) z 27. septembra 2005 o prijatí správy odvolacieho orgánu WTO (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) a dvoch správ špeciálnej skupiny WTO (WT/DS269/R a WT/DS286/R), zmenených a doplnených správou odvolacieho orgánu, a to ani v rámci výkladu doplnkovej poznámky 7 ku kapitole 2 kombinovanej nomenklatúry uvedenej v nariadení Komisie (ES) č. 1810/2004 zo 7. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, ani v rámci posúdenia platnosti tejto doplnkovej poznámky.