Subject of the case
Sentencja

Subject of the case

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Rechtbank Haarlem – Wykładnia i ważność rozporządzenia Komisji (WE) nr 535/94 z dnia 9 marca 1994 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 68, s. 15), rozporządzenia Komisji (WE) nr 1832/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 290, s. 1), rozporządzenia Komisji (WE) nr 1871/2003 z dnia 23 października 2003 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 275, s. 5) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 2344/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 346, s. 38) – Mięso drobiowe bez kości, zamrożone i solone – Klasyfikacja taryfowa

Sentencja

Sentencja

W takich okolicznościach jak te, które są rozpatrywane w postępowaniu przed sądem krajowym, w których zgłoszenia w ramach wprowadzenia do swobodnego obrotu celnego miały miejsce przed dniem 27 września 2005 r. nie można się powołać na decyzję organu rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu (WTO) z dnia 27 września 2005 r. przyjmującą sprawozdanie organu odwoławczego WTO (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) i dwa sprawozdania grupy specjalnej WTO (WT/DS269/R i WT/DS286/R) ze zmianami wynikającymi ze sprawozdania organu odwoławczego ani w ramach wykładni uwagi dodatkowej 7 do Działu 2 Nomenklatury Scalonej figurującej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ani w ramach oceny ważności wspomnianej uwagi dodatkowej.