Oikeudenkäynnin kohde
Päätöksen päätösosa

Oikeudenkäynnin kohde

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – Rechtbank Haarlem – Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 9.3.1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 535/94 (EYVL L 68, s. 15), tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 1.8.2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1832/2002 (EYVL L 290, s. 1), tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 23.10.2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1871/2003 (EUVL L 275, s. 5) ja tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 30.12.2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2344/2003 (EUVL L 346, s. 38) tulkinta ja pätevyys – Luuttomat, jäädytetyt ja suolatut kananpalat – Tariffiluokittelu

Päätöksen päätösosa

Ratkaisu

Pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa, joissa vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaan tullimenettelyyn liittyvät ilmoitukset on tehty ennen 27.9.2005, Maailman kauppajärjestön (WTO) riitojenratkaisuelimen 27.9.2005 tekemään päätökseen, jossa hyväksytään WTO:n valituselimen raportti (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) ja WTO:n paneelin kaksi raporttia (WT/DS269/R ja WT/DS286/R), sellaisina kuin ne ovat muutettuina valituselimen raportilla, ei ole mahdollista vedota tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 7.9.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1810/2004 sisältämän yhdistetyn nimikkeistön 2 ryhmän 7 lisähuomautuksen tulkinnassa eikä myöskään mainitun lisähuomautuksen pätevyyden arvioinnissa.