Subject of the case
Resolutiivosa

Subject of the case

Ese

Eelotsusetaotlus – Rechtbank Haarlem – Komisjoni 9. märtsi 1994. aasta määruse (EÜ) nr 535/94, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi‑ ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisa (EÜT L 68, lk 15), komisjoni 1. augusti 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1832/2002, millega muudetakse I lisa nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi‑ ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 290, lk 1), komisjoni 23. oktoobri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1871/2003, millega muudetakse I lisa määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi‑ ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (ELT L 275, lk 5, ELT eriväljaanne 02/13, lk 493) ja komisjoni 30. detsembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2344/2003, millega muudetakse tariifi‑ ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 346, lk 38, ELT eriväljaanne 02/15, lk 231) tõlgendamine ja kehtivus – Külmutatud, konditustatud ja soolatud kanaliha – Tariifne klassifitseerimine

Resolutiivosa

Resolutsioon

Põhikohtuasja asjaoludel, mille puhul tehti deklaratsioonid vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile suunamiseks enne 27. septembrit 2005, ei saa tugineda Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) vaidluste lahendamise organi 27. septembri 2005. aasta otsusele, millega kiideti heaks WTO apellatsioonikogu aruanne (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) ja WTO vaekogu kaks aruannet (WT/DS269/R ja WT/DS286/R), mida on muudetud apellatsioonikogu aruandega, ei komisjoni 7. septembri 2004. aasta määruses (EÜ) nr 1810/2004 (millega muudetakse tariifi‑ ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa) sisalduva kombineeritud nomenklatuuri grupi 2 lisamärkuse 7 tõlgendamiseks ega selle lisamärkuse kehtivuse hindamiseks.