Sagens genstand
Afgørelse

Sagens genstand

Angående

Anmodninger om præjudiciel afgørelse – Rechtbank Haarlem – fortolkning og gyldighed af Kommissionens forordning (EF) nr. 535/94 af 9. marts 1994 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 68, s. 15), Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 290, s. 1), Kommissionens forordning (EF) nr. 1871/2003 af 23. oktober 2003 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 275, s. 5) og Kommissionens forordning (EF) nr. 2344/2003 af 30. december 2003 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 346, s. 38) – stykker af kyllingekød, der er udbenet, frosset og gennemtrængt af salt – tarifering.

Afgørelse

Konklusion

Under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende, hvor angivelserne i toldproceduren for overgang til fri omsætning blev foretaget inden den 27. september 2005, er det hverken inden for rammerne af fortolkningen af den supplerende bemærkning 7 til kapitel 2 i den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, eller inden for rammerne af vurderingen af denne supplerende bemærknings gyldighed muligt at påberåbe sig afgørelsen af 27. september 2005 fra tvistbilæggelsesorganet under World Trade Organisation (WTO), der vedtog en rapport fra WTO’s appelorgan (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) og to rapporter fra et særligt panel under WTO (WT/DS269/R og WT/DS286/R), som ændret ved appelorganets rapport.