Subject of the case
Диспозитив

Subject of the case

Предмет

Преюдициално запитване — Rechtbank Haarlem — Тълкуване и валидност на Регламент (EО) № 535/94 на Комисията от 9 март 1994 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 68, стр. 15), Регламент № 1832/2002 на Комисията от 1 август 2002 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 290, стр. 1), Регламент № 1871/2003 на Комисията от 23 октомври 2003 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 275, стр. 5) и Регламент № 2344/2003 на Комисията от 30 декември 2003 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 346, стр. 38) — Парчета обезкостено, замразено и осолено пилешко месо — Тарифното класиране

Диспозитив

Диспозитив

При обстоятелства като разглежданите по главното производство, при които декларации за митнически режим на допускане за свободно обращение са подадени преди 27 септември 2005 г., не може да се прави позоваване на решението на Органа за уреждане на спорове на Световната търговска асоциация (СТО) от 27 септември 2005 г. за приемане на доклад на апелативния орган на СТО (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) и два доклада на специална група на СТО (WT/DS269/R и WT/DS286/R), както са изменени с доклада на апелативния орган, нито в рамките на тълкуването на глава 2, допълнителна забележка 7 от Комбинираната номенклатура, фигурираща в Регламент (EО) № 1810/2004 на Комисията от 7 септември 2004 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, нито в рамките на преценката на валидността на тази допълнителна забележка.