26.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 138/1


Information om dagen för ikraftträdandet av konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, vilken undertecknades i Lugano den 30 oktober 2007

Konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1), vilken undertecknades i Lugano den 30 oktober 2007, trädde i kraft mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet den 1 januari 2011 och mellan Europeiska unionen och Island den 1 maj 2011, i enlighet med artikel 69.5 i konventionen.


(1)  EUT L 147, 10.6.2009, s. 5. Den förklarande rapporten avseende konventionen har offentliggjorts i EUT C 319, 23.12.2009, s. 1.