26.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/1


Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohovoru o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach podpísaného v Lugane 30. októbra 2007

Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1) podpísaný v Lugane 30. októbra 2007 nadobudol v súlade s jeho článkom 69 ods. 5 platnosť medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou 1. januára 2011 a medzi Európskou úniou a Islandom 1. mája 2011.


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 10.6.2009, s. 5. Dôvodová správa týkajúca sa dohovoru bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 319, 23.12.2009, s. 1.