26.5.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 138/1


Informatie over de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Lugano op 30 oktober 2007

Het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (1), dat op 30 oktober 2007 te Lugano is ondertekend, is tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat op 1 januari 2011 en tussen de Europese Unie en IJsland op 1 mei 2011 in werking getreden, overeenkomstig artikel 69, lid 5, van dat Verdrag.


(1)  PB L 147 van 10.6.2009, blz. 5. Het toelichtende rapport bij het Verdrag is bekendgemaakt in PB C 319 van 23.12.2009, blz. 1.