26.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 138/1


Teave 30. oktoobril 2007 Luganos alla kirjutatud tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni jõustumise kuupäeva kohta

30. oktoobril 2007 Luganos alla kirjutatud tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon (1) jõustus Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 1. jaanuaril 2011 ning Euroopa Liidu ja Islandi vahel 1. mail 2011 vastavalt konventsiooni artikli 69 lõikele 5.


(1)  ELT L 147, 10.6.2009, lk 5. Konventsiooni käsitlev selgitav aruanne avaldati väljaandes ELT C 319, 23.12.2009, lk 1.