26.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/1


Oplysning om ikrafttrædelsesdatoen for konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, undertegnet i Lugano den 30. oktober 2007

Konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (1) undertegnet i Lugano den 30. oktober 2007, trådte i overensstemmelse med konventionens artikel 69, stk. 5, i kraft den 1. januar 2011 mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund og den 1. maj 2011 mellem Den Europæiske Union og Island.


(1)  EUT L 147 af 10.6.2009, s. 5. Den forklarende rapport til konventionen blev offentliggjort i EUT C 319 af 23.12.2009, s. 1.