26.9.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 277/9


DOMSTOLENS DOM

av den 20 mars 2013

i mål E-3/12

Norska staten, företrädd av Arbeidsdepartementet, mot Stig Arne Jonsson

(Förordning (EEG) nr 1408/71 – Social trygghet för migrerande arbetare – Arbetslöshetsförmåner – Bosättning inom annan EES-stats territorium – Villkor för de facto-vistelse i den stat där anställning senast innehades för att få rätt till arbetslöshetsförmåner)

2013/C 277/07

Domstolen avgav den 20 mars 2013 i mål E-3/12 ett rådgivande yttrande i enlighet med artikel 34 i avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol. Yttrandet hade begärts av Borgarting lagmannsrett i målet norska staten, företrädd av Arbeidsdepartementet, mot Stig Arne Jonsson och avser bestämmelserna om den fria rörligheten för arbetstagare inom EES. Domstolen, sammansatt av Per Christiansen, tillförordnad president samt Páll Hreinsson, (referent) och Martin Ospelt (ad hoc) domare avgjorde frågan enligt följande:

1.

Artikel 71.1 b i i förordning (EEG) nr. 1408/71 utgör hinder för en nationell lagbestämmelse, enligt vilken rätt till utbetalning av arbetslöshetsförmåner villkoras med de facto-vistelse i berörd EES-stat. En sådan bestämmelse kan inte åberopas mot de personer som avses i artikel 71.1 b i i den förordningen.

a)

Den är inte relevant för svaret på denna fråga om den arbetslöse bor i ett land nära den stat där denne hade sin senaste anställning.

b)

Under sådana omständigheter som gäller för svaranden i huvudmålet har det inte någon betydelse för tillämpningen av artikel 71.1 b i att arbetslösa registrerar sig som arbetssökande och ansöker om arbetslöshetsersättning i det land där de är bosatta.